Nr 486 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Maxa Rubnera w Karlsruhe, Niemcy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  486

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Maxa Rubnera w Karlsruhe, Niemcy

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Maxa Rubnera W Karlsruhe, Niemcy.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 486 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

INSTYTUTEM MAXA RUBNERA W KARLSRUHE

(NIEMCY)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora -
Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Instytut Maxa Rubnera w Karlsruhe (MRI), reprezentowany przez Prezesa - Prof. dr Gerharda Rechkemmera, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

 Wydział Nauk Technicznych, koordynator – prof. dr hab. Krystyna Skibniewska,

a ze Strony MRI:

 Federalny Instytut Naukowy  Żywienia i Żywności, koordynator – Prof. dr Meinolf G. Lindhauer.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie m.in.:

  1. Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.
  2. Organizowania dwustronnych seminariów.
  3. Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
  4. Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.
  5. Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

  1. Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia zostaną wysłane przez Rektora/Prezesa lub upoważnionego Dziekana/Kierownika.
  2. Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział
    w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników

naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku niemieckim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają odpowiednio Rektor/Prezes Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Maxa Rubnera w Karlsruhe, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                                              Instytut Maxa Rubnera

               w Olsztynie                                                                    w Karlsruhe

 

 

 

Podpis ____________________                        Podpis___________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                         Prof. dr Gerhard Rechkemmer

            R E K T O R                                                                       P R E Z E S

 

Data____________________

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2010
Data publikacji:
30.09.2010 08:43
Data aktualizacji:
04.09.2014 11:38
Liczba wyświetleń:
3199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr486.pdf50.02 KB