Nr 476 z dnia 24 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 476

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 7 ust. 1 skreśla się pkt 6:

2.      W § 3 ust. 2 dodaje się pkt 8:

„8.zajęć realizowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dzieci, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.”

3.      § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych:

  1. za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora właściwego ds. kształcenia - 3,0;
  2. za prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie ćwiczeniowej z udziałem studentów obcokrajowców w ramach programu międzynarodowego edukacyjnego np. ERASMUS, nauczyciel akademicki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora właściwego ds. kształcenia - 6 godzin + n (n – oznacza liczbę obcokrajowców);
  3. za prowadzenie przez nauczyciela akademickiego seminarium dyplomowego w grupie o liczebności mniejszej niż 12 osób stosuje się przelicznik – n : 12 (n – oznacza liczbę studentów);
  4. jedna godzina zajęć dydaktycznych przy sekcjach zwłok w prosektorium na Wydziale Nauk Medycznych stanowi 1,5 godziny obliczeniowej;
  5. na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora właściwego ds. kształcenia stosuje się przelicznik 2:

1)     do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 1 i 3 niniejszej Uchwały, z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej studenta obcokrajowca,

2)     do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 2 niniejszej Uchwały, z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska;

 

     6.  do zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich stosuje się przeliczniki:

1)     za przygotowanie doktorantów do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w grupie uczestników studiów doktoranckich o liczebności mniejszej niż 12 osób stosuje się przelicznik - n/12 x 30 (n – oznacza liczbę uczestników studiów doktoranckich) godzin dydaktycznych,

2)     nauczycielowi akademickiemu zalicza się 15 godzin seminarium doktoranckiego w danym roku akademickim dla grupy seminaryjnej liczącej nie mniej niż 3 osoby.

W przypadku, gdy grupa seminaryjna liczy mniej niż 3 osoby stosuje się przelicznik n : 3 ( n oznacza liczbę uczestników studiów doktoranckich),

3)     za prowadzenie przez nauczyciela akademickiego zajęć z przedmiotu kierunkowego oraz przedmiotu „Metodologia badań naukowych” w grupie o liczebności mniejszej niż 10 osób stosuje się przelicznik – n : 10 (n oznacza liczbą uczestników studiów doktoranckich).”

4.  W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Na kierunkach eksperymentalnych i makrokierunkach (załącznik do uchwały) dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w grupach mniejszych od określonych w ust. 1 pkt 3a. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych w mniejszych grupach nie może przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów, z wyłączeniem wykładów.

Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych ustala prorektor właściwy ds. kształcenia na wniosek dziekana wydziału (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej).

Za prowadzenie przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych w grupie o liczebności mniejszej niż 12 osób stosuje się przelicznik - n :12 (n – oznacza liczbę studentów).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 września 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2010
Data publikacji:
30.09.2010 07:29
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:16
Liczba wyświetleń:
2842
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr476.pdf44.79 KB