Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 55/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 lipca 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17  ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu ujednolicenia i stosowania ogólnych warunków zamówień publicznych w Uniwersytecie wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w brzmieniu określonym   w załączniku do  Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc załącznik do Zarządzenie Nr 26 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2007r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor

                                                      prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 55/2010 Rektora UWM

z dnia 7 lipca 2010 roku

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

1.      Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest jednolitym dokumentem obowiązującym wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, mającym zastosowanie do zamówień publicznych udzielanych na dostawy, roboty budowlane i usługi.

2.      Regulamin obejmuje zasady postępowania jednostek Uniwersytetu w sprawach zamówień publicznych w zakresie:

1)     planowania zamówień,

2)     przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,

3)     prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,

4)     zawarcia umowy o wykonanie zamówienia,

5)     płatności z tytułu wykonanych zamówień,

6)     ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji udzielonych zamówień. 

3.      Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1)     awaria budowlana – zaistniałą na skutek nie przewidzianych okoliczności, pilną potrzebę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej nie ujętej w planowanych robotach budowlanych,

2)     planowane roboty budowlane – zamówienia o wykonanie robót budowlanych ujętych w zbiorczym planie remontów i inwestycji obiektów dydaktycznych, administracyjnych i socjalno-bytowych,

3)     plan zamówień jednostki – sporządzone przez wnioskodawcę, na podstawie przyznanych jej środków finansowych, zestawienie obejmujące wszystkie zamówienia jakie jednostka organizacyjna przewiduje do realizacji w danym roku budżetowym,

4)     protokół – protokół postępowania o zamówienia publiczne sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)     realizator – jednostki organizacyjne Zamawiającego upoważnione i zobowiązane do wykonywania czynności, określonych w niniejszym Regulaminie,

6)     regulamin – Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie,

7)     specyfikacja – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzaną dla danego zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp,

8)     środki finansowe – wszystkie środki finansowe będące w dyspozycji Uniwersytetu, bez względu na źródło ich pochodzenia,

9)     wartość zamówienia – ustaloną z należytą starannością przez wnioskodawcę, szacunkową wartość udzielanego na jego potrzeby zamówienia,

10) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

11) ustawa pzp– ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) wraz z aktami wykonawczymi,

12) wnioskodawca – jednostkę organizacyjną Zamawiającego, dysponującą częścią przyznanych Uniwersytetu środków finansowych i upoważnioną do określania potrzeb w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych,

13) zamawiający – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

14) zamówienie – składane przez Wnioskodawcę do Realizatora zapotrzebowanie na dostawy, usługi i roboty budowlane,

15) zamówienie zbiorcze – prowadzone wspólnie dla całego Uniwersytetu zmówienia na dostawę towarów i usług,

16) zbiorczy plan zamówień – plan zamówień Uniwersytetu sporządzony przez Dział Zamówień Publicznych na podstawie planów sporządzonych przez realizatorów, zatwierdzony przez Rektora.

4.      Zasady powoływania i pracy komisji przetargowej regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 

§ 2

1.      Wydatkowanie środków w ramach zamówień publicznych odbywa się na podstawie sporządzonego zbiorczego planu zamówień.

2.      Realizacja wniosku o zamówienie nie ujętego w planie, możliwa jest wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach, których wnioskodawca w dacie sporządzania planu nie mógł przewidzieć.

3.      Za terminowe i rzetelne sporządzenie planu zamówień jednostki organizacyjnej odpowiada jej kierownik.

§ 3

1.      Do dnia 31 października każdego roku Wnioskodawcy składają do właściwego Realizatora, zatwierdzone przez Dziekana Wydziału lub Kanclerza plany zamówień jednostki organizacyjnej w zakresie dostaw towarów i usług.

2.      Plany zamówień jednostki organizacyjnej w zakresie robót budowlanych składa się, zgodnie z trybem określonym w ust.1, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji robót.

3.      Plan zamówień sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.      Wnioskodawca współpracuje w sporządzeniu zbiorczego planu zamówień, udzielając stosownych wyjaśnień uzupełniających do treści przedłożonego planu zamówień jednostki.

§ 4

1.      Na podstawie planów zamówień jednostek organizacyjnych Dział Zamówień Publicznych sporządza zbiorczy plan zamówień i przekazuje go Kanclerzowi do 30 listopada każdego roku.

2.      Zbiorczy plan zamówień zatwierdza Rektor na wniosek Kanclerza.

3.      Zatwierdzony zbiorczy plan zamówień przekazywany jest przez Kanclerza Realizatorowi.

4.      Na podstawie zbiorczego planu zamówień Rektor wydaje decyzję wyznaczającą terminy składania zamówień, a Dział Zamówień Publicznych sporządza ogłoszenia o planowanych zamówieniach.

 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

§ 5

1.      Przygotowanie zamówienia publicznego następuje zgodnie z ustawą pzp.

2.      Warunkiem rozpoczęcia we właściwym trybie postępowania przetargowego jest wystąpienie przez Wnioskodawcę do Realizatora z wnioskiem sporządzonym według wzoru określonym w załączniku Nr 2 oraz uzyskanie opinii kwestury w zakresie możliwości sfinansowania wnioskowanego zamówienia.

3.      Realizatorzy niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne sprawdzają zgodność zamówienia z planem rocznym i wszczynają procedurę.

4.      W odniesieniu do zamówień będących awarią budowlaną, czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmują wskazanie nazwy roboty budowlanej oraz uzasadnienie okoliczności uzasadniającej jej awaryjny charakter.

5.      Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach, w zależności od wartości zamówienia określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp są publikowane:

1)     w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych,

2)     przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

3)     na tablicy ogłoszeń w Rektoracie przy gabinecie Kanclerza,

4)     na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu.

 

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

§ 6

1.      Postępowanie o udzielenie zamówienia obejmuje całokształt czynności przewidzianych ustawą pzp do momentu jego prawomocnego zakończenia. W szczególności prowadzone postępowanie obejmuje:

1)     sporządzanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)     prowadzenie przewidzianej ustawą dokumentacji czynności postępowania,

3)     dokonywanie oceny złożonych ofert,

4)     proponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

5)     prowadzenie negocjacji przy zamówieniu realizowanym w trybie z wolnej ręki,

6)     czynności w zakresie wniesionych w postępowaniu środków odwoławczych,

7)     podpisanie umowy.

2.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do czynności prowadzenia postępowania zalicza się również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

3.      We wszystkich czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych Zamawiającego reprezentuje Kanclerz.

§ 7

1.      Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2.      Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp dla:

1)     robót budowlanych,

2)     dostaw i usług,

3)     trybu zamówienia z wolnej ręki,

zamawiający zobowiązany jest w terminie trzech dni od dnia wszczęcia postępowania zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

3.      Jeżeli zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony, Komisja Przetargowa sporządza uzasadnienie wyboru trybu, a następnie składa do Kanclerza, który w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia trybu.

4.      Treść zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 sporządza  Dział Zamówień Publicznych, a zatwierdza i podpisuje Kanclerz.

 

UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

§ 9

1.      Z wykonawcą, którego oferta w następstwie przeprowadzonego i zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, została uznana za najkorzystniejszą, zawierana jest umowa o wykonanie zamówienia publicznego.

2.      Treść umowy o udzielenie zamówienia publicznego wymaga uzgodnienia i zaparafowania przez Radcę Prawnego Zamawiającego.

3.      Czynności związane z przygotowaniem i zawarciem umowy z wybranym wykonawcą wykonywane są przez Realizatora.

4.      Umowy o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjnie podpisują osoby upoważnione do reprezentacji Uniwersytetu w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych.

5.      Podstawą stwierdzającą wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych jest protokół odbioru wykonanych robót, a w zakresie dostaw towarów i usług potwierdzenie wykonania na fakturze.

 

PŁATNOŚCI Z TYTUŁU WYKONANIA ZAMÓWIEŃ

§ 10

1.      Każdy dokument, na podstawie którego wydatkowane są środki finansowe w Uniwersytecie (w szczególności faktura, rachunek) musi być opisany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.

2.      Opisu wskazanego w ust. 1 dokonuje, ponosząc odpowiedzialność za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym, kierownik jednostki, na rzecz której nastąpiła dostawa towaru lub usługi.

3.      Płatności z tytułu wykonania zamówienia publicznego (w szczególności zwrot pobranego wadium lub zapłata za wykonanie umowy) dokonują właściwe jednostki organizacyjne Kwestury.

4.      Z wnioskiem do Kwestury o dokonanie płatności, o której mowa w ust. 3, występują osoby określone w ust.2 załączając stosowne dokumenty w przedmiocie udzielonego zamówienia publicznego.

 

ROZDZIAŁ III: POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO

§ 11

1.      Zamówienia, których wartość rynkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości 14.000 euro mogą być dokonywane z pominięciem trybów i zasad postępowania określonych w ustawie pzp w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1.

2.      Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny należy przestrzegać przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówień oraz zaniżania wartości zamówienia celem uniknięcia stosowania ustawy pzp.

3.      Podstawą obliczenia wartości zamówienia dostaw lub usług jest wartość rynkowa zamówienia.

4.      Obliczenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 14 dni przed wszczęciem procedury zakupu.

§ 12

1.      Przedmiotem dostaw towarów, usług lub robót budowlanych, których wartość w skali roku kalendarzowego nie przekracza wartości, o której mowa w § 11 ust. 1 mogą być dostawy interwencyjne i usługi awaryjne np. naprawy, roboty budowlane, których nie można przewidzieć przy sporządzaniu planu budżetowego na dany rok wynikające z bieżących nowych zadań lub w przypadku usług i napraw awaryjnych, wykonywanych z przyczyn technicznych np. awarii aparatury, sprzętu naukowego.

2.      Zamówienia na dostawy i usługi w ramach remontów planowanych dokonywane są na podstawie wniosku z załączonym, zaakceptowanym przez Kanclerza i Kwestora, zapotrzebowaniem.

3.      Zamówienia na dostawy interwencyjne, usługi i naprawy awaryjne dokonywane są na podstawie wniosku i protokołu konieczności (dostawy-usługi) zawierających dokładne uzasadnienie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej i zatwierdzonych przez Kanclerza i Kwestora.

4.      Zamówienia, o których mowa w ust.1 poprzedza się pisemnym lub telefonicznym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców, z wyjątkiem tych, które mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę.

5.      Zamówienia do wartości, o której mowa w § 11 ust. 1 podlegają uproszczonej procedurze przy zachowaniu formy pisemnej.

6.      Od formy pisemnej można odstąpić tylko za zgodą Kanclerza w przypadku, gdy dostawa lub usługa musi być dokonana w trybie pilnym (np. dostawa leku, awaria samochodu).

§ 13

1.      Zamówienia, o których mowa w § 2 muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności i zasady uzyskiwania najniższych cen.

2.      Wniosek na dokonanie zamówienia, o których mowa w § 2 wymaga zatwierdzenia przez Kanclerza i Kwestora.

§ 14

1.      Nadzór nad realizacją zamówień publicznych o wartości o której mowa w § 11 ust. 1 w danej jednostce organizacyjnej należy do jej kierownika, który wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie spraw w tym zakresie.

2.      Nadzór ogólny nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia należy do Kanclerza, który może powierzyć zadania w tym zakresie innej osobie.

 

EWIDENCJONOWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI

UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

§ 15

1.      Jednostki organizacyjne prowadzące postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego (Realizatorzy ) zobowiązane są do ewidencjonowania prowadzonych przez siebie postępowań oraz do przechowywania całości dokumentacji związanej z przygotowaniem i prowadzeniem zamówienia publicznego, umową o jego wykonanie oraz złożonymi i nie podlegającymi zwrotowi ofertami, przez okres 4 lat w sposób gwarantujący nienaruszalność ich treści przy zachowaniu tajemnicy służbowej i bezpieczeństwa dokumentów.

2.      Realizator prowadzi zbiorczy rejestr postępowań o udzielenie zamówienia zawierający:

1)     numer sprawy,

2)     wskazanie jednostki, na rzecz której dokonywano zamówienia (wnioskodawca),

3)     wskazanie wykonawcy,

4)     datę podpisania umowy,

5)     wartość podpisanej umowy (netto i brutto),

6)     termin realizacji umowy.

3.      W odniesieniu do awarii budowlanej przechowaniu podlega wniosek o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.

4.      Archiwizacja dokumentacji w sprawie zamówień publicznych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ III: PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy pzp i inne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu.

2.      Udzielanie zamówień i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i powoduje odpowiedzialność z ustaw o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansach publicznych oraz przepisów kodeksu karnego.

3.      Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zamówień publicznych udziela  Dział Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.07.2010
Data publikacji:
26.07.2010 10:58
Data aktualizacji:
26.07.2010 13:30
Liczba wyświetleń:
3909
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr55.pdf35.34 KB
zalzarznr552010.pdf55.47 KB
zalzarzNr55.pdf75.36 KB
wniosekWszczPost.doc41.5 KB
planZamPublicznych.doc28 KB