Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-2012

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 54

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 lipca 2010 roku

 

w sprawie  powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-2012

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 132 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),  § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (DzU z 2007 r. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1-2 i 6, a także § 87 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu UWM w Olsztynie Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz Zarządzeniem Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

1.               Powołuje się Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w składzie:

1)     dr hab. inż. Radosław Wiśniewski   - przewodniczący

Członkowie:

2)     dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. UWM  - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

3)     prof. dr hab. Aleksander Świątecki          - Wydział Biologii

4)     dr inż. Krzysztof Rząsa                         - Wydział Geod. i Gosp. Przestrzennej

5)     dr Andrzej Korytko                              - Wydział Humanistyczny

6)     prof. dr hab. Tomasz Kurowski               - Wydział Kształt. Środow. i Rolnictwa

7)     dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM         - Wydział Matematyki i Informatyki

8)     dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM     - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

9)     dr Małgorzata Kobylińska                      - Wydział Nauk Ekonomicznych

10) dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych

11) dr Marta Wójcik                                   - Wydział Nauk Społecznych

12) dr hab. inż. Dariusz Choszcz                  - Wydział Nauk Technicznych

13) dr inż. Sylwia Tarczyńska                      - Wydział Nauki o Żywności

14) dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM             - Wydział Ochrony Środ. i Rybactwa

15) dr Olga Łachacz                                   - Wydział Prawa i Administracji

16) ad. Jan Połowianiuk                              - Wydział Sztuki

17) ks. dr Jan Guzowski                             - Wydział Teologii

18) mgr Tomasz Żabiński                            - Studium Wych. Fizycznego i Sportu

19) dr Scholastyka Baran                            - Biblioteka Uniwersytecka

20) mgr Anna Rzeczkowska                        - Studium Języków Obcych

21) dr Monika Suska-Kuźmicka                    - Ośrodek Szkol. Praktycz. Nauczycieli

22) inż. Andrzej Podgródny                         - Zespół Kontroli Wewnętrznej

23) Paweł Stasiewicz                                  - Samorząd Studencki

24) Robert Waraksa                                   - Samorząd Studencki

25) mgr inż. Łukasz Chorąży                       - Samorząd Doktorantów

26) mgr inż. Irena Kozłowska                      - Sekretarz Zespołu,

2.               Zakres pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010  roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

3.               Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z:

1)     organami jednoosobowymi i kolegialnymi Uniwersytetu, osobami bezpośrednio koordynującymi oraz nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego, a także jednostkami administracyjnymi uczelni w obszarach procesu dydaktycznego objętych analizą i oceną oraz w zakresach określonych procedurami zapewniania jakości kształcenia,

2)     Zespołami ds. Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,

3)     jednostkami administracyjnymi uczelni, których merytoryczny obszar funkcjonowania  wyznacza działania auditowe,

4)     instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie,

5)     Katedrą UNESCO.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.07.2010
Data publikacji:
13.07.2010 12:05
Data aktualizacji:
13.07.2010 12:07
Liczba wyświetleń:
3005
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr54.pdf47.32 KB