Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 53/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 czerwca 2010 roku

 

w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU. Nr 50, poz. 400), stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Przygotowanie pedagogiczne absolwentów potwierdzają Zaświadczenia wydane według wzorów określonych w załącznikach 1, 3 i 5 do Zarządzenia:

1)     absolwentom studiów pierwszego stopnia - wg wzorów określonych w załącznikach 1- 2;

2)     absolwentom studiów drugiego stopnia - wg wzorów określonych w załącznikach 3-4;

3)     absolwentom studiów jednolitych magisterskich – wg wzorów określonych w załącznikach 5-6.

2.      Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 wydaje dziekanat wydziału:

1)     absolwentowi, który zrealizował blok kształcenia pedagogicznego w planie studiów – właściwy dziekanat dla danego kierunku studiów,

2)     absolwentowi, który zrealizował blok kształcenia pedagogicznego poza kierunkiem studiów - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych.

3.      Absolwent otrzymuje oryginał Zaświadczenia łącznie z dyplomem ukończenia studiów.

4.      W teczce osobowej studenta należy złożyć egzemplarz do akt „Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne”, którego wzór określono odpowiednio w załącznikach 2, 4 i 6 do Zarządzenia.

 

§ 2

1.      Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

2.      Dziekanat wydający Zaświadczenie prowadzi „Książkę wydanych Zaświadczeń potwierdzających przygotowanie pedagogiczne”.

3.      W „Książce wydanych Zaświadczeń potwierdzających przygotowanie pedagogiczne” należy wpisać:

1)     liczbę porządkową,

2)     imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

3)     datę i miejsce urodzenia absolwenta,

4)     nazwę ukończonego kierunku studiów/specjalności,

5)     datę wystawienia Zaświadczenia,

6)     datę odbioru Zaświadczenia,

7)     podpis absolwenta.

 

§ 3

Druki Zaświadczeń, o których mowa w § 1 wydawane są w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

 

§ 4

Tracą moc Zarządzenia:

1.      Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu,

2.      Nr 33/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.06.2010
Data publikacji:
30.06.2010 09:33
Data aktualizacji:
30.06.2010 09:33
Liczba wyświetleń:
3572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarzadzenie Nr 53 - druki pedagogiczne.pdf190.09 KB