Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj

 

Decyzja Nr 6

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2007 roku.

 

w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz.1852), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:

1.   przy liczbie kandydatów do 2000 osób

·         przewodniczący Komisji                                -        1.090,00 zł

·         sekretarz Komisji                                          -        980,00 zł

·         członek Komisji                                             -        435,00 zł

2.   przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób

·         przewodniczący Komisji                                -        1.150,00 zł

·         sekretarz Komisji                                          -        1.035,00 zł

·         członek Komisji                                             -        460,00 zł

3. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób

·         przewodniczący Komisji                                -        1.215,00 zł

·         sekretarz Komisji                                          -        1.090,00 zł

·         członek Komisji                                             -        485,00 zł

 

§ 2

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołu Rekrutacyjnego, przysługuje wynagrodzenie:

1.   przy liczbie kandydatów do 200 osób

·         przewodniczący Komisji                                -        1.090,00 zł

·         sekretarz Komisji                                          -        980,00 zł

·         członek Komisji                                             -        435,00 zł

·         koordynator Punktu Internetowej

    Rejestracji Kandydatów                                -        760,00 zł

·         członek Zespołu Rekrutacyjnego                  -        870,00 zł

 

2.   przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

·         przewodniczący Komisji                                -        1.150,00 zł

·         sekretarz Komisji                                          -        1.035,00 zł

·         członek Komisji                                             -        460,00 zł

·         koordynator Punktu Internetowej

    Rejestracji Kandydatów                                -        805,00 zł

·         członek Zespołu Rekrutacyjnego                  -        920,00 zł

3.   przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

·         przewodniczący Komisji                                -        1.215,00 zł

·         sekretarz Komisji                                          -        1.090,00 zł

·         członek Komisji                                             -        485,00 zł

·         koordynator Punktu Internetowej

    Rejestracji Kandydatów                                -        850,00 zł

·         członek Zespołu Rekrutacyjnego                  -        970,00 zł

 

§ 3

1.   W przypadku powołania drugiego sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, wynagrodzenie każdego sekretarza ustala się wg zasad określonych odpowiednio w § 1oraz § 8-9.

2.   W przypadku powołania drugiego koordynatora Punktu Internetowej Rejestracji Kandydatów, wynagrodzenie każdego koordynatora ustala się wg zasad określonych w § 2 oraz § 8-9.

 

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1-2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i złożyli dokumenty.

 

§ 5

1  Za sprawdzenie pracy pisemnej kandydata na studia na kierunku filologia,

o specjalności: filologia angielska oraz pracy pisemnej z języka obcego kandydata na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1.    przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac                     -          1.090,00 zł

2.    przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac                      -          1.150,00 zł

3.    przy liczbie – powyżej 50 sprawdzonych prac          -          1.215,00 zł

2. W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

 

§ 6

1.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości – 50,00 zł.

2.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego oraz egzaminu ustnego z dyscypliny dodatkowej każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości – 30,00 zł.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin ustny z danego przedmiotu/dyscypliny dodatkowej, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

 

§ 7

1. Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych, członkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
1.   przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych            - 1.090,00 zł

      2.   przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych             - 1.150,00 zł

      3.   przy liczbie – powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 1.215,00 zł

 

§ 8

Członkowie Uczelnianej i Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołów Rekrutacyjnych nie będący nauczycielami akademickimi, otrzymują wynagrodzenie za powierzoną pracę w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach oraz zespołach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

 

§ 9

  1. Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy-zlecenie.
  2. Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji przy zastosowaniu procedury, określonej w przepisach Zarządzenia Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.05.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:51
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:51
Liczba wyświetleń:
3000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument