Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 41/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM, art. 200 ustawy z 27 lipca 2005 r. ­ Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz. 3) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.      Traci moc Zarządzenie Nr 17 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

§ 1

1.      Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich - zwany dalej doktorantem może otrzymać stypendium doktoranckie.

2.      Rektor podejmuje decyzję o liczbie stypendiów doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia w danym roku akademickim, z uwzględnieniem dyscyplin naukowych.

 

§ 2

Wysokość stypendium doktoranckiego stanowi 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 

§ 3

1.      Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane z dołu przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 regulaminu.

2.      Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego nie może być dłuższy niż 4 lata.

 

§ 4

Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.

 

§ 5

1.      Podstawą przyznania stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.      Kierownik studiów doktoranckich, w ciągu 14 dni od terminu o którym mowa w § 7 ust. 1 sporządza listę rankingową doktorantów z uwzględnieniem średniej ocen uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym i wraz z zaopiniowanymi wnioskami przekazuje Rektorowi.

 

§ 6

1.      Doktorantowi otrzymującemu stypendium na pierwszym roku studiów może być przyznane stypendium doktoranckie na kolejnych latach studiów doktoranckich jeżeli:

1)     prowadzi badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań,

2)     wykazuje się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

3)     odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, ewentualnie - w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

§ 7

1.      Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego, składa wniosek do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 września danego roku.

2.      W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, kierownik studiów doktoranckich wzywa doktoranta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 8

1.      Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie pobierania oraz wysokości podejmuje Rektor.

2.      Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o jej ponowne rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 9

1.      Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje się w przypadku:

1)              wyjazdu na staż naukowy na okres dłuższy niż 3 miesiące - na czas trwania stażu;

2)              zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

2.      Wstrzymanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 

§ 10

1.      Zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego w przypadku:

1)     skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;

2)     rezygnacji ze studiów doktoranckich;

3)     uzyskania stopnia naukowego doktora;

4)     ukończenia studiów doktoranckich.

2.      Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 

§ 11

1.      Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może nawiązać stosunek pracy, po uzyskaniu zgody Rektora. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.

2.      Doktorant wykonujący pracę zarobkową dołącza do wniosku oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów uzyskanych w związku z wykonywaniem tej pracy.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor.

 

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.07.2010
Data publikacji:
18.06.2010 09:23
Data aktualizacji:
18.06.2010 09:23
Liczba wyświetleń:
2906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz412010.pdf44.33 KB