Decyzja Nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Rekr

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 19/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 maja 2010 roku

 

w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2010/2011

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, późn. 1365 z późn. zm.), stosownie do zapisów § 12 ust. 1 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

przysługuje wynagrodzenie:

1.      przy liczbie kandydatów do 2000 osób:

1)     przewodniczący Komisji           -        1090,00 zł,

2)     sekretarz Komisji                   -        980,00 zł,

3)     członek Komisji            -        545,00 zł,

2.      przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób:

1)     przewodniczący Komisji -        1150,00 zł,

2)     sekretarz Komisji                   -        1035,00 zł,

3)     członek Komisji            -        575,00 zł,

3.      przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób:

1)     przewodniczący Komisji -        1215,00 zł,

2)     sekretarz Komisji                   -        1090,00 zł,

3)     członek Komisji            -        610,00 zł.

 

§ 2

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:

1.      przy liczbie kandydatów do 200 osób:

1)     przewodniczący Komisji -        1090,00 zł,

2)     sekretarz Komisji                   -        980,00 zł,

3)     członek Komisji            -        545,00 zł,

2.      przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób:

1)     przewodniczący Komisji -        1150,00 zł,

2)     sekretarz Komisji                   -        1035,00 zł,

3)     członek Komisji            -        575,00 zł,

3.      przy liczbie kandydatów ponad 400 osób:

1)     przewodniczący Komisji -        1215,00 zł,

2)     sekretarz Komisji                   -        1090,00 zł,

3)     członek Komisji            -        610,00 zł.

 

§ 3

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego, przysługuje wynagrodzenie:

1.      przy liczbie kandydatów do 500 osób - 1500,00 zł,

2.      przy liczbie kandydatów od 501 do 1000 osób - 1600,00 zł,

3.      przy liczbie kandydatów od 1001 do 2000 osób - 1700,00 zł,

4.      przy liczbie kandydatów od 2001 do 3000 osób - 1800,00 zł,

5.      przy liczbie kandydatów ponad 3001 osób - 1900,00 zł.

 

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, tj. dokonali opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 5

1.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska oraz pracy pisemnej z języka obcego określonego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1)     przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac - 1090,00 zł,

2)     przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac - 1150,00 zł,

3)     przy liczbie - powyżej 50 sprawdzonych prac - 1215,00 zł.

2.      W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

 

§ 6

1.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata  ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości - 50,00 zł.

2.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego oraz egzaminu ustnego z dyscypliny dodatkowej każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia-doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości - 30,00 zł.

3.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 może być wypłacone tylko jednej osobie - egzaminatorowi prowadzącemu egzamin ustny z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

 

§ 7

Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych, członkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1.      przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 1090,00 zł,

2.      przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 1150,00 zł,

3.      przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 1215,00 zł.

 

§ 8

Członkowie Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych nie będący nauczycielami akademickimi, otrzymują wynagrodzenie za powierzoną pracę w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

 

§ 9

1.      Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy-zlecenia.

2.      Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji - przy zastosowaniu procedury, określonej w przepisach Zarządzenia Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.05.2010
Data publikacji:
09.06.2010 11:59
Data aktualizacji:
09.06.2010 11:59
Liczba wyświetleń:
2319
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr192010.pdf45.22 KB