Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

 

Uchwała Nr 214 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 r.
 

zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rady wydziału oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust.1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji (rankingu świadectw dojrzałości) musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

– na kierunkach: ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika– przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

– na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia;

– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, historia, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

– na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka”.

2.      W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami”.

3.      W załączniku 1Cn do uchwały dodaje się kierunek studiów: „socjologia”.

4.      Użyte w uchwale określenie: „wydziałowa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna” zastępuje się brzmieniem: „komisja rekrutacyjna”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:12
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:11
Liczba wyświetleń:
3786
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument