Nr 428 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 275 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 428

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2010 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 275 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu uchwalonego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 r. z późn. zm., Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

1.      W Uchwale Nr 275 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 mar-ca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, wprowadza się następujące zmiany:

§ 7 otrzymuje brzmienie:

  „§ 7. 1. Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z planem studiów i programem nauczania uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, według wytycznych zawartych w standardzie kształcenia określonym zarządzeniem rektora.

  2.  Plan studiów i program nauczania w ramach danej dziedziny lub dyscypliny naukowej powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym plan studiów i program nauczania będzie obowiązywał.

  3. Termin o którym mowa w ust. 2 stosuje się również w przypadku uchwalenia zmiany planu studiów i programu nauczania.

  4. Zmieniony, w trybie określonym w ust 2 plan studiów i program nauczania obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie doktorantów rozpoczynających naukę.„

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2010
Data publikacji:
25.05.2010 10:11
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:28
Liczba wyświetleń:
3116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw4282010.pdf39.71 KB