Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

 

Uchwała Nr 213 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 r.

zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rady wydziału oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 168 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 6 ust. 2 pkt. a otrzymuje brzmienie: „ a)      w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

– na kierunkach/makrokierunkach*: akwakultura i bezpieczeństwo żywności*, bioinżynieria produkcji żywności*, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

– na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka;

– na kierunku: filologia polska– przedmioty: język polski i historia;

– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

– na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski;

– na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki;

– na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim, sp. filologia ukraińska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski”.

2.      W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami”.

3.      W załączniku 1C do uchwały dodaje się kierunek studiów: „socjologia”.

4.      Użyte w uchwale określenie: „wydziałowa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna” zastępuje się brzmieniem: „komisja rekrutacyjna”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:06
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:12
Liczba wyświetleń:
3828
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument