Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.

 

Zarządzenie Nr 23

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

 

w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.

 

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 205 Senatu UWM z 29 czerwca 2007 roku tworzy się CENTRUM BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ.

 

§ 2

Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 23 Rektora

z dnia 5 lipca 2007 r.

 

R E G U L A M I N

Centrum Badań Europy Wschodniej

 

Założenia ogólne

§ 1

1. Centrum Badań Europy Wschodniej (w skrócie CBEW), zwane dalej Centrum tworzy się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

2. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.

3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

Zadania Centrum

§ 2

1. Do podstawowych zadań Centrum w szczególności należy:

1) prowadzenie badań naukowych,

2) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,

3) organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

4) inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,

5) prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,

6) pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,

7) prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,

8) prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

a. działalność medialną,

b. działalność wydawniczą,

c. portal internetowy.

 

§ 3

Centrum za zgodą Rektora może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

 

Organy Centrum i ich kompetencje

§ 4

Organami Centrum jest Dyrektor oraz Rada Naukowa.

 

§ 5

1. Dyrektor Centrum jest powoływany przez Rektora na okres 5 lat spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

2. Rektor może odwołać Dyrektora Centrum z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub Prorektora nadzorującego funkcjonowanie Centrum.

 

3. Dyrektor Centrum kieruje pracą Centrum i jest odpowiedzialny za jego działalność zgodnie z zasadami określonymi w § 51 Statutu.

 

4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uniwersytetu,

2) koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum,

3) opracowywanie rocznych planów działalności Centrum,

4) zarządzanie majątkiem Centrum zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami,

5) inicjowanie i nadzór nad organizacją konferencji i innych imprez naukowych,

6) składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum, po jego uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową, w terminach obowiązujących jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

 

§ 6

1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centrum.

2. Kadencja członków Rady Naukowej odpowiada kadencji Dyrektora Centrum.

3. Członków Rady Naukowej powołuje Rektor na wniosek właściwego Prorektora.

4. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) właściwy Prorektor lub wyznaczona przez niego osoba,

2) członkowie Rady Naukowej w liczbie co najmniej trzech, wybierani spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

5. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą jej członkowie oraz Dyrektor Centrum.

6. Z tytułu pracy w Radzie Naukowej członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:

1) opiniowanie kierunków działalności Centrum, w tym ustalanie priorytetów zgłaszanych wniosków i tematów badawczych,

2) ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

3) planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

4) opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum,

5) opiniowanie projektów przyjętych do realizacji przez Centrum,

6) opiniowanie zespołów badawczych i osób zgłaszających gotowość realizacji projektów,

7) opiniowanie projektów umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

8) planowanie działalności wydawniczej.

 

§ 7

1. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwołuje właściwy Prorektor.

3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

4. Rada Naukowa podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

5. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

 

Mienie i finanse

§ 8

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2. Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami.

 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9

1. Pierwsza kadencja Rady Naukowej trwa od momentu jej powołania do zakończenia kadencji władz Uniwersytetu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2007
Data publikacji:
26.09.2007 10:29
Data aktualizacji:
26.09.2007 10:33
Liczba wyświetleń:
3146
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument