UCHWAŁA NR 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

Strona została usunięta dnia: 6 maj, 2010 - 09:46

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA NR 387

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.) na wniosek na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie powołuje się nowe kierunki studiów pn.:

1.      BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

2.      LEŚNICTWO - na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w zakresie specjalności: „ochrona zasobów leśnych”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki.

3.      PRAWO KANONICZNE - na Wydziale Teologii w zakresie specjalności „kanoniczno-cywilnej”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki.

4.   TURYSTYKA I REKREACJA - na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

5.   ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – na Wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie specjalności: „zarządzanie innowacjami”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7- semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1.   Na kierunku ADMINISTRACJA:

1)     powołuje się specjalność: „kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym” z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność: „kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestalnym okresem nauki; oferta w języku angielskim,

3)     likwiduje się specjalność: „systemy bezpieczeństwa publicznego”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

2.   Na kierunku BIOTECHNOLOGIA:

1)     powołuje się specjalność: „biotechnologia molekularna” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

2)     likwiduje się specjalności: „biotechnologia zwierząt”, „biotechnologia roślin”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

3.   Na makrokierunku BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – uruchamia się niestacjonarną formę kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki w zakresie specjalności: „gospodarka żywnościowa”, „przetwórstwo żywności” oraz „kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności”.

4.   Na kierunku EKONOMIA:

1)     uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

2)     likwiduje się specjalność: „ekonomia przedsiębiorstwa’, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

5.      Na kierunku ENERGETYKA - uruchamia się niestacjonarną formę kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej.

6.   Na kierunku FILOLOGIA o specjalności: filologia angielska:

1)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

7.   Na kierunku FILOLOGIA o specjalności: filologia germańska:

1)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

8.   Na kierunku FILOLOGIA o specjalności: filologia rosyjska z językiem angielskim powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

9.   Na kierunku FILOLOGIA o specjalności: filologia ukraińska z językiem angielskim powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka ukraińskiego i języka angielskiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

10.  Na kierunku FILOLOGIA o specjalności: filologia rosyjska powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

11.  Na kierunku FILOLOGIA o specjalności: filologia ukraińska powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka ukraińskiego na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

12.  Na kierunku FILOLOGIA POLSKA:

1)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

13.  Na kierunku FILOZOFIA - powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie filozofii i etyki  na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

14.  Na kierunku HISTORIA:

1)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie historii na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

15.  Na makrokierunku INŻYNIERIA I SYSTEMY GOSPODAROWANIA ROLNICZEGO – likwiduje się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki.

16.  Na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 - semestralnym okresem nauki w zakresie specjalności: „zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami”.

17.  Na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - uruchamia się niestacjonarną formę kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej.

18.  Na kierunku MECHATRONIKA - uruchamia się niestacjonarną formę kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej.

19.  Na kierunku NAUKI O RODZINIE:

1)     powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie wiedzy o społeczeństwie na poziomie     stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

2)     likwiduje się specjalność: „wiedza o społeczeństwie”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

20.  Na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE - uruchamia się niestacjonarną formę kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej.

21.  Na kierunku TEOLOGIA:

1)    powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie religii na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki,

2)     likwiduje się specjalność: „komunikacja społeczno-religijna”, realizowaną na poziomie     stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki,

3)     likwiduje się specjalność: „edukacja katechetyczno-pedagogiczna”, realizowaną na poziomie     stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki.

22.  Na kierunku ZARZĄDZANIE:

1)     uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

2)     likwiduje się specjalność: „zarządzanie przedsiębiorstwem’, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

§ 2

1.      Kształcenie na powołanych uchwałą kierunkach studiów i specjalnościach prowadzone będzie od 1 października 2011 roku na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane są poszczególne kierunki studiów oraz specjalności kształcenia.

2.      Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

§ 3

Studenci realizujący naukę na kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, określonych w ofercie edukacyjnej przed wejściem w życie niniejszej uchwały - kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planów studiów i programów nauczania określonych dla danego kierunku studiów i specjalności kształcenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
04.05.2010 11:27
Data aktualizacji:
06.05.2010 09:46
Liczba wyświetleń:
2798
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr387.pdf51.42 KB