Nr 405 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 405

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 405 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

KALININGRADZKIM  PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM TECHNICZNYM (ROSJA)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-
Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny, reprezentowany przez Rektora – Prof. Wiktora Iwanowa, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienia dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Koordynatorzy oraz wydziały uczestniczące we wdrażaniu Porozumienia o współpracy po obu Stronach będą określeni w Aneksie do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 2

Współpraca w dziedzinie badań i nauki będzie obejmować:

  1. Wymianę pracowników.
  2. Wymianę studentów i doktorantów.
  3. Prowadzenie wspólnych badań dotyczących zagadnień w obszarze zainteresowania obu Stron.
  4. Organizowanie dwustronnych konferencji i seminariów.
  5. Wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
  6. Wymianę publikacji, podręczników i skryptów.
  7. Udział we wspólnych międzynarodowych projektach i programach.
  8. Udział we wspólnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

 

Artykuł 3

  1. Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.
  2. Celem wymiany pracowników akademickich jest: prowadzenie wykładów, udział w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach a także wymiana wiedzy i doświadczenia, określenie planu współpracy oraz wspólne dyskusje dotyczące najnowszych zagadnień naukowych, lezących w obszarze zainteresowań obu Stron.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych i studentów zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony zgadzają się, że obowiązujące prawo służące ocenie prawnych skutków wynikających z niniejszego Porozumienia oraz do ustalenia jakichkolwiek roszczeń zostanie określone z specjalnym Aneksie do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                                Kaliningradzki Państwowy

w Olsztynie                                                                          Uniwersytet Techniczny

 

 

Podpis ____________________                        Podpis___________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                       Prof. Wiktor Iwanow

            R E K T O R                                                                         R E K T O R     

 

 

 

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
28.04.2010 14:12
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:33
Liczba wyświetleń:
2770
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument