Zarządzenie Nr 17 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Zarządzenie Nr 17

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007 r.

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM, art. 200 ustawy z 27 lipca 2005 r.­ Prawo
o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 12-14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz. 3) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium doktoranckie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 115, poz. 964) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249, z późn. zm.), zachowują prawo do stypendium na dotychczasowych zasadach do 30 września 2007 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zał. do Zarządzenia Nr 17 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007r.

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

§1

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich zwany dalej doktorantem może otrzymać stypendium doktoranckie.

§2

1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego, składa wniosek do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 15 czerwca danego roku.

2. Doktoranci przyjęci na I rok studiów, składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 września danego roku.

§3

1. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią rektorowi.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego wysokości podejmuje rektor.

§4

Wysokość stypendium doktoranckiego stanowi 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

§5

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane z dołu przez okres 12 miesięcy.

2. W przypadku wniosku złożonego w terminie innym niż terminy określone w § 2, stypendium doktoranckie może być przyznane w danym roku akademickim, nie dłużej jednak niż do 30 września.

§6

1. Stypendium doktoranckie może zostać przyznane doktorantowi jeżeli:

1) prowadzi badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań,

2) wykazuje się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

3) odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim lub wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika danej jednostki organizacyjnej.

§7

Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku skreślenia z listy doktorantów.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje rektor.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący z upoważnienia Rektora

Rady Samorządu Doktorantów

 mgr inż. Eliza Sitnik

 

 

PROREKTOR

 prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.06.2007
Data publikacji:
26.09.2007 10:12
Data aktualizacji:
26.09.2007 10:12
Liczba wyświetleń:
2788
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument