Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 17/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 marca 2010 roku

 

w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 roku w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 178, poz. 1741) oraz działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Koszty przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora obejmują:

1)     wynagrodzenie promotora,

2)     koszt recenzji,

3)     koszty egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego,

4)     koszty podróży i zakwaterowania recenzentów niezbędnych do realizacji przewodu,

5)     koszty ogólnoadministracyjne,

6)     koszty pośrednie.

2.      Wynagrodzenia wymienione w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje  i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

3.      Stawki kosztów wymienionych w ust. 1 pkt. 3 wynoszą:

1)     egzamin z dyscypliny podstawowej     465,00 zł,

2)     egzamin z dyscypliny dodatkowej       465,00 zł,

3)     egzamin z języka obcego                  520,00 zł.

4.      Wysokość kosztów określonych w ust. 1 pkt. 4 jest równa faktycznie poniesionym kosztom podróży i zakwaterowania recenzentów spoza UWM niezbędnych do realizacji przewodu.

5.      Do wynagrodzeń wymienionych w § 1 ust. 2 dolicza się należne składki ZUS.

6.      Koszty ogólnouczelniane ustala się w wysokości 15%.

 

§ 2

1.      Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami UWM lub uczestnikami studiów doktoranckich w UWM mogą być prowadzone po zawarciu umowy o pokrycie kosztów przewodu lub postępowania z osobą ubiegającą się o wszczęcie przewodu lub postępowania albo instytucją, która ją zatrudnia.

2.      Umowa musi zawierać zobowiązanie do pokrycia kosztów wymienionych w § 1 ust. 1 poniesionych przez Uczelnię w przewodzie lub postępowaniu.

 

§ 3

Rozliczenia między wydziałami dotyczące przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania  o nadanie tytułu profesora dla pracowników UWM powinny zawierać jedynie koszty wynagrodzeń promotora,  koszty recenzji oraz faktycznie poniesione koszty podróży i zakwaterowania recenzentów spoza UWM niezbędnych do realizacji przewodu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.03.2010
Data publikacji:
09.04.2010 09:36
Data aktualizacji:
13.04.2010 10:18
Liczba wyświetleń:
4126
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr17_2010.pdf40.16 KB