Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 16/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku

 

w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie określa zasady przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pracownikom Uniwersytetu.

 

§ 2

1.      Rotacyjne zasoby mieszkaniowe służą zaspokajaniu wyłącznie potrzeb mieszkaniowych pracowników Uniwersytetu.

2.      Przydział lokalu lub miejsca rotacyjnego w zasobie mieszkaniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywa się z uwzględnieniem:

1)     potrzeb Uniwersytetu w zakresie zatrudnienia specjalistów z odpowiedniej dziedziny, w szczególności związanej z wprowadzeniem nowych kierunków studiów, prawa habilitowania  i doktoryzowania na wydziałach oraz perspektywicznego rozwoju naukowego młodego pracownika,

2)     faktu zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako podstawowym miejscu pracy,

3)     stażu pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

4)     sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

3.      Lokal lub miejsce rotacyjne w zasobie mieszkaniowym Uniwersytetu może być przyznane pracownikowi Uczelni, który na terenie Olsztyna lub w miejscowości położnej w odległości nie większej niż 100 km od Olsztyna nie posiada i w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie posiadał prawa do zamieszkania w lokalu mieszkalnym:

1)     do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

2)     do którego przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

3)     z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

4)     z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

5)     z publicznego zasobu mieszkaniowego,

6)     znajdującym się w budynku stanowiącym jego własność/współwłasność. 

 

§ 3

1.      Wnioskodawca składa wniosek o przydział lokalu lub miejsca rotacyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, w sekretariacie Działu Gospodarki Nieruchomościami.

2.      Wniosek o przydział lokalu lub miejsca  powinien zawierać:

1)     imię i nazwisko wnioskodawcy,

2)     adres zamieszkania,

3)     miejsce zatrudnienia,

4)     staż pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

5)     uzasadnienie potrzeby przydzielenia lokalu,

6)     informację o powierzchni, jaką zainteresowany jest wnioskodawca,

7)     liczbę członków gospodarstwa domowego mających wspólnie zamieszkać w przydzielonym lokalu (wzór oświadczenia załącznik nr 2),

8)     oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 2 ust. 3 (wzór oświadczenia załącznik nr 3).

3.      Złożone wnioski rejestrowane są według kolejności złożenia w rejestrze wniosków prowadzonym w Dziale Gospodarki Nieruchomościami.

4.      Lokal lub miejsce rotacyjne przydziela się pracownikowi w formie skierowania do zakwaterowania na czas określony.

5.      Przedłużenie skierowania do zakwaterowania następuje na pisemny wniosek złożony co najmniejna dwa miesiące przed upływem terminu skierowania.

6.      Łączny okres zamieszkiwania w lokalach (miejscach) rotacyjnych nie może przekroczyć 4 lat.

7.      Skierowanie do zakwaterowania może zostać cofnięte przed upływem terminu, na który zostało wydane na wniosek osoby, która skierowanie otrzymała.

8.      Skierowanie wygasa z dniem:

9.      rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,

1)     uzyskania przez pracownika UWM prawa do emerytury.

2)     Skierowanie traci ważność w terminie 7 dni od doręczenie decyzji w tej sprawie, w przypadku:

3)     zatajenia lub podania nieprawdziwych danych będących podstawą wydania skierowania,

4)     naruszenia w sposób rażący regulaminu porządkowego z dniem doręczenia decyzji o cofnięciu skierowania,

5)     zalegania z opłatami za korzystanie z mieszkania lub miejsca rotacyjnego za okres 2 miesięcy,

6)     zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem zajmowanego lokalu,

7)     oddania pokoju w jakiekolwiek prawa zależne (podnajem, poddzierżawę, użytkowanie, użyczenie itd.) osobom trzecim.

10.  Okres zamieszkiwania od wygaśnięcia lub utraty ważności skierowania traktuje się jak zamieszkiwanie bez tytułu prawnego.

 

§ 4

Skierowania do lokali (miejsc) rotacyjnych wydane przed wejściem w życie Zarządzenia zachowują swoją ważność na okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2014 r.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe.

 

§ 6

Realizację Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku

 

WNIOSEK

o przyznanie lokalu (miejsca) rotacyjnego z zasobu mieszkaniowego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

I

1.      Dane podstawowe

  1. Nazwisko i imię …………………………………………………….....……………………………….….
  2. Adres stałego zamieszkania ……………………………………......…….………………….…...
  3. Adres do korespondencji …………………………………………….....…………………………….
  4. Nr telefonu ………………………………………………………………………………………….…….……
  5. Zasób aktualnie zajmowany ……………………………………………………………....…………
  6. Ilość osób obecnie zamieszkujących z Wnioskodawcą …………………..…………….

2.      Dane dodatkowe

  1. Miejsce zatrudnienia (Wydział, Instytut) ………………………..……………………..…….
  2. Stanowisko ……………………………………………………………………..………………………….….
  3. Staż pracy ……………………………………………………….......……....…..………..............
  4. Stan rodziny ………………………………………………………......…...………….................

3.      Uzasadnienie przydzielenia lokalu (miejsca) ..………………………………………..………….....…...

………………………………………………………………………………….....................................................

4.      Potwierdzenie o niezaleganiu z opłatami za obecnie zajmowany zasób mieszkaniowy

…………………………………………………………………………………......................................................

5.      Wnioskuję o przydzielenie …………………………………………………………………………………..………...

 

 

II

Opinia Komisji Mieszkaniowej

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data…………….                                               podpisy członków Komisji

 

 

 

 

III

Ponowne rozpatrzenie wniosku

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………......................................

 

Decyzja Rektora:

 

Propozycję Komisji Mieszkaniowej

– zatwierdzam

– zmieniam z powodu

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………......................................................................................

 

 

podpis Rektora

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku

 

Olsztyn, dnia ........................2010 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a …………………………..................................................………………….. , zamieszkały/a w……………………………………...............................................................……,

przy ul. ………………………………............………....…………….…,   legitymujący/a się dowodem osobistym o nr………………………..........................................................................………., wydanym przez…………………………………………………...................................................………., niniejszym oświadczam, że wraz ze mną w przydzielonym lokalu zamieszkiwać będą następujące osoby:

L.p.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Data i miejsce urodzenia

PESEL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

(podpis osoby uprawnionej)

 

 

Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku

 

 

Olsztyn, dnia ................................... 2010 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………….......................................... , zamieszkały/a w ……..........................................................................................................…………,

przy ul. ………..........……...................……………….., legitymujący/a się dowodem

 osobistym o nr…………...........................………………………………………………………….., wydanym przez……………………………………..………, niniejszym oświadczam, że nie posiadam i w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie posiadałem na terenie Olsztyna lub w miejscowości położnej w odległości nie większej niż 100 km od Olsztyna żadnego tytułu prawnego do zamieszkania w lokalu mieszkalnym:

1)     do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

2)     do którego przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

3)     z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

4)     z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

5)     z publicznego zasobu mieszkaniowego,

6)     znajdującym się w budynku stanowiącym jego własność/współwłasność.

 

...........................................................

(podpis osoby uprawnionej

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.03.2010
Data publikacji:
30.03.2010 11:05
Data aktualizacji:
30.03.2010 11:06
Liczba wyświetleń:
2907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr16.pdf54.34 KB