Nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 385

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 385 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE,

RZECZPOSPOLITA POLSKA

A

UNIWERSYTETEM MATEJA BELA W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY, SŁOWACJA

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-
Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, reprezentowany przez Prof. Ph Dr. Beata Kosová, CSc., zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Prawa i Administracji,

 

a ze Strony Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy:

Wydział Prawa.

Artykuł 2 

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

  1. Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.
  2. Organizowania dwustronnych seminariów.
  3. Wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
  4. Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.
  5. Wymianę publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.      Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.

2.  Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział
w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Umowach Wykonawczych.

 

Artykuł 5

 

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim
i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

  

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                    Uniwersytet Mateja Bela w

w Olsztynie                                                  Bańskiej Bystrzycy

 

 

 

Podpis ____________________                                  Podpis___________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                           Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

R E K T O R                                                               R E K T O R

 

 

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2010
Data publikacji:
29.03.2010 09:45
Data aktualizacji:
13.08.2014 12:36
Liczba wyświetleń:
2907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWNr385.pdf74.44 KB