Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.

 

 

Zarządzenie Nr 14

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie

w roku akademickim 2007/2008.

 


Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, art. 99 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku i Uchwały Nr 143 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich wynoszą:

1) powtarzanie określonego semestru

lub przedmiotu:

a/ na I i II semestrze według pełnych kosztów

realizacji przedmiotu……………………… za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danego

kierunku studiów (wg załącznika 2),

b/ od III do X semestru

50% kosztów każdego powtarzanego

przedmiotu .........................................................za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danego

kierunku studiów (wg załącznika 2),

2) powtarzanie określonego poziomu (semestru)

języka obcego (lektoratu) ................................ 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3) powtarzanie przedmiotów:

psychologia i pedagogika realizowanych

w ramach programów studiów związanych

z kształceniem nauczycieli ................................... 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4) powtarzanie przedmiotu:

emisja głosu w ramach programów studiów

związanych z kształceniem nauczycieli.............. 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5) powtarzanie przedmiotu:

z zakresu technologii informacyjnej

w ramach programów studiów związanych

z kształceniem nauczycieli ................................ 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6) powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego,

humanistycznych, prawnych i ekonomicznych,

tj.: etyka, nauka o kulturze i języku polskim,

antropologia kulturowa, filozofia przyrody,

logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia,

prawo realizowanych na poszczególnych

kierunkach....................................................... 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7) powtarzanie przedmiotu pn.:

Metodyka nauczania danego przedmiotu,

realizowanego na poszczególnych kierunkach ....za jedną godzinę dydaktyczną :

8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności

danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

8) powtarzanie określonego semestru lub

przedmiotu w ramach kształcenia

pedagogicznego oraz przygotowania

w zakresie doradztwa zawodowego,

realizowanego w Centrum Edukacji

Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego …. 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

2. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych studiach

doktoranckich wynoszą:

1) powtarzanie określonego przedmiotu:

a/ na I roku studiów według pełnych kosztów

realizacji przedmiotu…..……………………za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danej

dziedziny naukowej (wg załącznika 3),

b/ od II do IV roku studiów - 50% kosztów

każdego powtarzanego przedmiotu………….za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danej

dziedziny naukowej (wg załącznika 3),

2) powtarzanie przedmiotu

kształcenia ogólnego…………………………8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3) powtarzanie przedmiotu

podstawowego i kierunkowego………………8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x

wskaźnik kosztochłonności danej

dyscypliny naukowej (wg załącznika 3).

§ 3

1. Opłata za kształcenie w ramach przygotowania pedagogicznego obejmującego kształcenie teoretyczne, realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 250 zł za każdy semestr.

2. Opłaty za kształcenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:

- w 4-semestralnym cyklu kształcenia - 250 zł za każdy semestr,

- w 2-semestralnym cyklu kształcenia - 500 zł za każdy semestr .

§ 4

1. Studia stacjonarne wszystkich kierunków oraz kształcenie pedagogiczne i kształcenie w zakresie doradztwa zawodowego realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego są nieodpłatne.

2. Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1) na I i II semestrze według pełnych kosztów

realizacji przedmiotu…… ............................za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danego

kierunku studiów (wg załącznika 2),

2) od III do XI semestru

50% kosztów każdego powtarzanego

przedmiotu .............................................. za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danego

kierunku studiów(wg załącznika 2),

3) za powtarzanie określonego poziomu (semestru)

języka obcego (lektoratu)…...............................12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4) za powtarzanie przedmiotów:

psychologia i pedagogika realizowanych w ramach

programów studiów związanych z kształceniem

nauczycieli...................................................... 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5) za powtarzanie przedmiotu:

emisja głosu realizowanego w ramach

programów studiów związanych z kształceniem

nauczycieli..................................................... 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6) za powtarzanie przedmiotów:

z zakresu technologii informacyjnej

realizowanych w ramach programów studiów

związanych z kształceniem nauczycieli............16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7) za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego,

humanistycznych, prawnych i ekonomicznych,

według schematu modułowego tj.: etyka , nauka

o kulturze i języku polskim, antropologia kulturowa,

filozofia przyrody, logika, filozofia, historia,

socjologia, ekonomia, prawo realizowanych

na poszczególnych kierunkach............................8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

8) za powtarzanie przedmiotu pn.:

Metodyka nauczania danego przedmiotu,

realizowanego na poszczególnych kierunkach ....za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

9) za powtarzanie przedmiotu w ramach

kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania

w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego

w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

i Doradztwa Zawodowego……………………8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

§ 5

1. Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2. Na studiach stacjonarnych doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1) powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a/ na I roku studiów według pełnych kosztów

realizacji przedmiotu…...……………………za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danej

dyscypliny naukowej (wg załącznika 3),

b/ powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

od II do IV roku studiów - 50% kosztów

każdego powtarzanego przedmiotu…………..za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x

wskaźnik kosztochłonności danej

dyscypliny naukowej (wg załącznika 3),

2) powtarzanie przedmiotu z zakresu

kształcenia ogólnego

od I do IV roku studiów .……………………..8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

§ 6

Jeżeli student/doktorant studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, powtarzający przedmiot nie jest zobowiązany do powtarzania ćwiczeń, opłata wynosi 250,00 zł.

§ 7

1. Opłaty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2. W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

§ 8

Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci realizujący kształcenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w formie niestacjonarnej zobowiązani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnoszą opłatę za praktykę w wysokości 70,00 zł za tydzień zajęć.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.05.2007
Data publikacji:
26.09.2007 09:35
Data aktualizacji:
26.09.2007 09:38
Liczba wyświetleń:
3416
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów236 KB