Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 10/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 132 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (DzU z 2007 r. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1-2 i 6, a także § 87 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu UWM w Olsztynie Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu inicjowania i koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, zwanego dalej WSZJK, powołuje się Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

 

§ 2

Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia podejmują działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie w obszarach określonych Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

 

§ 3

  1. W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:

1)     przewodniczący,

2)     jeden nauczyciel akademicki reprezentujący każdą podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin naukowych,

3)     przedstawiciel jednostek ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych,

4)     dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,

5)     jeden doktorant, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów,

6)     przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje prowadzenie kontroli i auditów.

  1. Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor na okres kadencji organów UWM.

 

§ 4

1.      Zakres pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

1)     ustalenie rocznego harmonogramu auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1,

2)     opracowanie formularza auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim,

3)     dokonywanie analiz auditów z oceny własnej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

4)     sporządzanie i przedstawianie Rektorowi sprawozdań na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie, uwzględniających:

5)     sprawozdania z auditów oceny własnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)     raporty z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych nt. warunków kształcenia w Uniwersytecie,

7)     raporty prezentujące wyniki porównania procesów i praktyk stosowanych w działaniach projakościowych Uniwersytetu ze stosowanymi w innych instytucjach szkolnictwa wyższego, uznanych za najlepsze w obszarze zapewniania jakości kształcenia,

8)     opracowywanie i przedstawianie Rektorowi wniosków i propozycji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

2.      W celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w porozumieniu z Rektorem, może:

1)     powoływać komisje oraz zespoły eksperckie stałe i doraźne, określając cel powołania, skład oraz zakres działań i czas ich realizacji,

2)     zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów z Uniwersytetu, jak również spoza Uniwersytetu.

 

§ 5

1.      W skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespołu jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej wchodzą:

1)     przewodniczący,

2)     przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostki/przedstawiciele jednostki,

3)     przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,

4)     przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów,

2.      W celu efektywnej realizacji zadań, Dziekan/Kierownik jednostki może powołać dodatkowych członków Zespołu.

3.      Członków Zespołu, w tym przewodniczącego powołuje odpowiednio Dziekan/Kierownik jednostki na okres kadencji organów UWM.

4.      Zespół, o którym mowa w ust. 1-2, sporządza zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, sprawozdanie z auditów oceny własnej, stanowiące jednocześnie raport z ewaluacji jakości kształcenia w jednostce i przedstawia go Dziekanowi/Kierownikowi jednostki.

5.      W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 4, przedstawia się w szczególności:

1)     mocne i słabe strony (analizę SWOT) jednostki w zakresie kształcenia,

2)     wyniki badań ankietowych interesariuszy procesu kształcenia,

3)     plany i harmonogram działań naprawczych w zakresie wyeliminowania nieprawidłowości i doskonalenia jakości kształcenia.

6.      Dziekan/kierownik jednostki przedstawia odpowiednio: radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki organizacyjnej wyniki raportu z ewaluacji jakości kształcenia w jednostce.

 

§ 6

1.      Jednostką administracyjną koordynującą działania związane z monitorowaniem i zapewnianiem jakości kształcenia w Uniwersytecie jest Katedra UNESCO.

2.      Katedra UNESCO współpracuje z:

1)     organami jednoosobowymi i kolegialnymi Uniwersytetu, osobami bezpośrednio koordynującymi oraz nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego, a także jednostkami administracyjnymi uczelni w obszarach procesu dydaktycznego objętych analizą i oceną oraz w zakresach określonych procedurami zapewniania jakości kształcenia,

2)     jednostkami administracyjnymi uczelni, których merytoryczny obszar funkcjonowania wyznacza działania auditowe,

3)     Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zespołami funkcjonującymi w podstawowych oraz ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostkach w obszarze objętym ich zakresem działania,

4)     instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie.

 

§ 7

1.      System badań ankietowych swoim zakresem obejmuje obszary i elementy wyodrębnione w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.      Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem:

1)     ankiety ogólnouczelnianej,

2)     ankiet jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, o których mowa w § 1, w tym kwestionariuszy ocen pracowników naukowo-dydaktycznych.

3.      Harmonogram badań ankietowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1, kompatybilny jest z harmonogramem prac objętych daną procedurą.

4.      Przeprowadzenie ankiety ogólnouczelnianej koordynuje Katedra UNESCO we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

5.      Wyniki badań ankietowych są jednym z elementów sprawozdania z oceny własnej Zespołów.

 

§ 8

1.      W celu oceny przydatności i skuteczności WSZJK, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie i funkcjonowanie Systemu, przeprowadzają jego przegląd, uwzględniający:

1)     analizę auditów i działań poauditowych,

2)     aktualność założeń w stosunku do zmieniającego się ustawodawstwa, zmieniających się oczekiwań i wymagań zainteresowanych stron oraz stopień realizacji celów, określonych w WSZJK,

3)     opinie interesariuszy WSZJK,

4)     doświadczenia zdobyte w wyniku prowadzonych działań projakościowych,

5)     analizę raportów z badań prowadzonych w kierunku oddziaływania WSZJK na interesariuszy Systemu.

2.      Z oceny Uczelnianego WSZJK sporządzany jest protokół przeglądu, obejmujący zalecenia do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych z jednoczesnym wskazaniem organów lub zespołów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

3.      Protokół z przeglądu Uczelnianego WSZJK sporządza Katedra UNESCO we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

4.      Wnioski wynikające z przeglądu przedstawia Senatowi Akademickiemu, właściwy prorektor ds. kształcenia.

 

§ 9

Sprawozdania z auditów oceny własnej opracowane przez Zespoły, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia są jawne i publikowane na stronie internetowej Uniwersytetu i na stronach jednostek organizacyjnych, odpowiednio: podstawowych, ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

 

§ 10

Opis podstaw formalno-prawnych zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz dokumentacji i procedur regulujących zasady funkcjonowania WSZJK w UWM w Olsztynie zawarty jest w publikacji pt.: „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” autorstwa Ireny Kozłowskiej, rok wydania 2009.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
16.03.2010 14:52
Data aktualizacji:
16.03.2010 14:52
Liczba wyświetleń:
3721
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZARZNR102010.pdf52.71 KB