Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 13/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 marca 2010 roku

 

w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jednolity test Procedur, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2010

z dnia 8 marca 2010 roku

 

PROCEDURY KONTROLI

w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Procedury kontroli określają szczegółowe zasady, sposób i tryb prowadzenia kontroli i oceny działalności Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Szpitalem oraz jego kierownika.

 

Rozdział II

Zasady przeprowadzania kontroli

§ 3

1.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej Uniwersytetem, w ramach nadzoru sprawowanego nad Szpitalem przeprowadza kontrole okresowe i sprawdzające.

2.      Kontrole okresowe wykonywane są w szpitalu co najmniej raz w roku w celu dokonania oceny działalności szpitala, w szczególności w zakresie:

1)     realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,

2)     prawidłowości gospodarowania mieniem,

3)     3) gospodarki finansowej.

3.      Okresowa kontrola realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń obejmuje w szczególności kontrolę i ocenę:

1)     zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie, z uwzględnieniem:

a)     liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi,

b)     liczby oraz kwalifikacji pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług,

c)      zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami;

2)     wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami.

4.      Okresowa kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem obejmuje w szczególności kontrolę i ocenę:

1)     wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,

2)     wniosków dotyczących zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

3)     wniosków dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji.

5.      Okresowa kontrola i ocena gospodarki finansowej obejmuje w szczególności analizę:

1)     kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku,

2)     rocznego planu rzeczowo-finansowy,

3)     rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego,

4)     rocznego sprawozdania z działalności.

6.      Kontrole sprawdzające prowadzone są w celu monitorowania i weryfikowania czynności zmierzających do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli okresowych.

7.      Roczny plan kontroli, zawierający terminy i rodzaj kontroli w szpitalu, sporządza Zespół Kontroli Wewnętrznej do dnia 31 grudnia, a zatwierdza Rektor.

8.      W uzasadnionych przypadkach w szpitalu mogą być przeprowadzane kontrole doraźne, prowadzone niezależnie od rocznego planu kontroli. Decyzje o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Rektor.

9.      Kontrole przeprowadzane są na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podpisanego przez Rektora. Upoważnienie wskazuje kontrolującego, zakres i czas trwania kontroli.

10.  W przypadku przeprowadzania kontroli przez zespół kontrolujący, Rektor wyznacza koordynatora zespołu.

11.  Koordynator zespołu kontrolującego dokonuje w szczególności podziału zadań między członków zespołu, koordynuje ich działania, zapewnia prawidłowe i terminowe przeprowadzenie kontroli przez zespół oraz reprezentuje zespół kontrolujący wobec Dyrektora Szpitala.

12.  Kontrola i ocena działalności szpitala oraz pracy Dyrektora dokonywane są z uwęglę-dnieniem kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

13.  Kontrolujący są obowiązani do przestrzegania w Szpitalu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz dotyczących postępowania z informacjami zawierającymi tajemnice ustawowo chronione.

 

 

Rozdział III

Czynności organizacyjne

§ 4

1.      Kontrolujący, na podstawie rocznego planu kontroli lub decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej, sporządza powiadomienie o kontroli, podając termin i zakres kontroli.

2.      Dyrektor Szpitala powiadamiany jest o terminie i zakresie kontroli planowej co najmniej dwa tygodnie przed jej wyznaczonym terminem.

3.      Kontrolujący, przed przystąpieniem do kontroli, zgłasza Dyrektorowi Szpitala potrzebę udostępnienia dokumentów niezbędnych do zaplanowania harmonogramu kontroli, w tym obowiązujących w szpitalu aktów prawnych dotyczących zakresu przeprowadzanej kontroli.

4.      Kontrolujący ustala technikę, rodzaj dowodów i dobór próby, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w sposób odpowiedni do podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli, tak, aby wyniki kontroli były rzetelne, wiarygodne, stosowne i racjonalne.

5.      Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki dokonanych kontroli w aktach kontroli. Akta kontroli są przechowywane przez jednostkę organizacyjną UWM, która przeprowadziła kontrolę.

6.      Akta kontroli mogą być udostępniane innym osobom lub instytucjom w trybie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział IV

Czynności kontrolne w Szpitalu

§ 5

1.      Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący przedstawia Dyrektorowi Szpitala upoważnienie, dokument tożsamości, informuje o przedmiocie i zakresie kontroli oraz dokonuje wpisu do Książki Kontroli szpitala.

2.      Kontrola prowadzona jest w siedzibie szpitala, w dniach i godzinach pracy szpitala, a także poza siedzibą szpitala, gdy wymaga tego badanie zgodności stanu faktycznego lub w przypadku, gdy Dyrektor Szpitala nie jest w stanie zapewnić warunków pracy i niezbędnej obsługi technicznej.

3.      Czynności kontrolne dokonywane są przy współudziale Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego wyznaczonej do współpracy z kontrolującym oraz do udzielania kontrolującemu wyjaśnień i udostępniania niezbędnych dokumentów.

4.      Dyrektor Szpitala ma obowiązek przedłożyć do kontroli wszelkie dokumenty i materiały, także w formie elektronicznej, niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

5.      Osoby uczestniczące w kontroli udostępniają dokumenty, udzielają wyjaśnień, umożliwiają dokonanie wizytacji oraz zapewniają kontrolującemu niezbędną obsługą techniczną.

 

Rozdział V

Czynności końcowe

§ 6

1.      Kontrolujący sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający ustalenia kontroli oraz zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

2.      Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Szpitala, a drugi dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.      Protokół podpisuje kontrolujący lub zespół kontrolujący oraz Dyrektor Szpitala i Główny Księgowy.

4.      Dyrektor szpitala może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący lub zespół kontrolujący obowiązany jest zbadać zasadności zgłoszonych zastrzeżeń i odnieść się do tych zastrzeżeń uzupełniając lub korygując protokół.

5.      Dyrektor Szpitala może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania. Odmowę podpisania protokółu kontrolujący lub zespół kontrolujący załącza do protokołu.

6.      Odmowa podpisania. protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

7.      Rektor Uniwersytetu przedstawia Dyrektorowi Szpitala protokół kontroli zawierający zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie ich realizacji.

8.      Jednostka kontrolująca monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

9.      W zależności od zakresu nieprawidłowości i ich ilości, kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzona jest podczas kolejnej kontroli okresowej lub w formie kontroli sprawdzającej.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy wewnętrzne.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.03.2010
Data publikacji:
16.03.2010 14:38
Data aktualizacji:
16.03.2010 14:42
Liczba wyświetleń:
3286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr132010.pdf50.11 KB