Zarządzenie Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwi

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 8/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i w jednostkach ogólnouczelnianych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Uchyla się załącznik do Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i w jednostkach ogólnouczelnianych.
  2. Nadaje się nowy Regulamin Centrum Kultury i Języka Polskiego dla cudzoziemców stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2010

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

Regulamin

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

 

Założenia ogólne

§ 1

  1. Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców (w skrócie CKiJP), zwane dalej Centrum, powołuje się w celu nauczania języka polskiego obcokrajowców i osób polskiego pochodzenia oraz promocji wartości kultury polskiej.
  2.  Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.
  3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

Zadania Centrum

§ 2

1.      Do podstawowych zadań Centrum należy:

1)     prowadzenie kursów semestralnych i intensywnych kursów letnich języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym, podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym dla obco-krajowców oraz osób polskiego pochodzenia oraz zapoznawanie uczących się z szeroko pojętą kulturą polską (historią, literaturą, sztuką, zwyczajami, tradycjami) i realiami życia w Polsce, a także wydawanie certyfikatów ukończenia kursu i przyznawanie określonej ilości punktów ECTS,

2)     prowadzenie indywidualnych zajęć z języka polskiego jako obcego na poziomach wymienionych w pkt. 1, w tym także przygotowujących do Państwowych Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego (dla wszystkich poziomów),

3)     przeprowadzanie egzaminów z języka polskiego jako obcego dla obco-krajowców oraz osób polskiego pochodzenia, które chcą studiować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i wydawanie im certyfikatów poświadczających poziom znajomości języka polskiego,

4)     realizowanie działań związanych z archiwizacją dokumentacji dydaktycznej i organizacyjnej,

5)     prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej poprzez: działania medialne, wydawnicze, portal internetowy,

6)     współpraca z Biurem Współpracy z Zagranicą UWM, uczelniami zagranicznymi i innymi instytucjami,

7)     przygotowywanie projektów mających na celu rozszerzenie i ubogacanie działalności Centrum.

 

§ 3

Współpraca Centrum z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu prowadzona jest za zgodą Rektora, na podstawie odrębnych umów.

 

Zarządzanie

§ 4

1.      Centrum Kieruje Dyrektor Centrum powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.      Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

3.      koordynowanie prac Centrum,

4.      zarządzanie majątkiem Centrum, zgodnie z obowiązującymi na Uniwer-sytecie zasadami i przepisami,

5.      przygotowywanie projektów kursów semestralnych i letnich,

6.      zawieranie umów z lektorami i osobami lub jednostkami świadczącymi usługi na rzecz Centrum,

7.      wydawanie certyfikatów ukończenia kursu (lub zajęć indywidualnych) i określanie liczby punktów ECTS oraz wydawanie zaświadczeń o uczestniczeniu w kursie lub też zakwalifikowaniu się na kurs,

8.      wydawanie certyfikatów poświadczających poziom znajomości języka polskiego przez obcokrajowców lub osoby polskiego pochodzenia, które chcą studiować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

9.      zakup środków potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju Centrum,

10.  planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

11.  składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przekazywanie informacji,

12.  reprezentowanie Centrum przed organami Uniwersytetu oraz na zewnątrz Uniwersytetu.

 

Mienie i finanse

§ 5

1.      Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących na Uniwersytecie.

2.      Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura UWM, zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 14:07
Data aktualizacji:
03.03.2010 14:07
Liczba wyświetleń:
1958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz8 2010.pdf45.45 KB