Zarządzenie Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 6/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      W § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„Zespół Kontroli”.

2.      Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5

1.      Zespół Kontroli podlega bezpośrednio Rektorowi.

2.      Do zadań Zespołu kontroli należy:

1)     sporządzanie planów kontroli dostosowanych do harmonogramu realizacji projektu,

2)     dokonywanie zmian w planach kontroli w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu,

3)     kontrola dokumentów powstających w trakcie postępowania w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami,

4)     kontrola zgodności zastosowanych procedur z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych,

5)     przekazywanie Rektorowi bieżących informacji o ujawnionych nieprawidłowościach,

6)     sporządzanie i przekazywanie Rektorowi kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu każdego kwartału.

3.      Członków Zespołu Kontroli powołuje Rektor.

4.      W skład Zespołu Kontroli wchodzą:

1)     przedstawiciel Zespołu Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu,

2)     przedstawiciel jednostki organizacyjnej przygotowującej dokumenty podlegające kontroli,

3)     inny pracownik będący specjalistą w zakresie ocenianych procedur.

5.      Członkiem Zespołu Kontroli nie może być osoba, która przygotowywała dokumenty podlegające kontroli w trakcie postępowania.

6.      Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przekazywany jest Rektorowi i Audytorowi Wewnętrznemu.

7.      W trakcie realizacji projektu Rektor może zlecić przeprowadzenie audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 12:57
Data aktualizacji:
03.03.2010 12:57
Liczba wyświetleń:
2086
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz6 2010.pdf39.21 KB