Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  355

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),  § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (DzU z 2007 r. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu UWM w Olsztynie Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 133 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Mając na względzie rozwój procesu dydaktycznego i troskę o doskonalenie jakości kształcenia, a także uwzględniając międzynarodowe standardy kształcenia studentów oraz odwołując się do akademickiej i społecznej misji uczelni, Senat UWM w Olsztynie uznaje za priorytetowe działania w polityce jakości w zakresie:

1.      monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji,

2.      powiązania obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, w tym tworzenie programów wykraczających poza strukturę kształcenia kierunkowego z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów,

3.      upowszechniania idei uczenia się przez całe życie, której efektem jest nabywanie kompetencji osób uczących się do wykonywania zadań wynikających z faktu kształtowania się nowych zawodów, funkcji i ról w społeczeństwie,

4.      zapewnienia łączności nauczania z badaniami naukowymi,

5.      zwiększenia podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,

6.      podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności UWM na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym,

7.      podnoszenia jakości procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.

 

§ 2

W celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego integralnymi elementami są:

1.      misja i polityka jakości Uniwersytetu, określające cele, strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia,

2.      instytucjonalne umocowanie i struktura organizacyjna,

3.      dokumenty jakości kształcenia,

4.      procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym system badań ankietowych.

 

§ 3

Analizie i ocenie poddawane są wszystkie elementy procesu dydaktycznego:

1.      dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę,

2.      system i oferta programowa umożliwiająca nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji,

3.      przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć  na studia wyższe i studia trzeciego stopnia,

4.      opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania oraz ich efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie:

1)     konstruowania planu studiów i programu nauczania, z zachowaniem przyjętych w uczelni postanowień i wytycznych,

2)     wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),

3)     realizacji postanowień i wytycznych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz wyceny efektów kształcenia doskonalącego z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET),

4)     spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów nauczania,

5)     monitoringu i okresowego przeglądu programów oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: regularnych opinii zwrotnych od pracodawców i przedstawicieli rynku pracy, zewnętrznych ekspertów oraz monitoringu postępu i osiągnięć stu-dentów,

6)     oferty krajowych programów mobilności studentów i doktorantów,

5.      dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS),

6.      przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego,

7.      internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca:

1)     zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i cudzoziemców,

2)     liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie przez zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe,

3)     zakres zagranicznych programów mobilności studentów i doktorantów,

8.      zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, m.in. system biblioteczno-informatyczny uczelni, system informatyzacji uczelni, przedsiębiorczość akademicka oraz promocja zawodowa studentów i absolwentów,

9.      ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających, z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i procedur oceny,

10.  systemy informacyjne i publikowanie informacji służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego.

 

§ 4

1.      System badań ankietowych stanowi integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i obejmuje swoim zakresem działania społeczność akademicką i absolwentów Uniwersytetu oraz interesariuszy spoza środowiska akademickiego.

2.      Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem systemu badań ankietowych prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności oraz jawności wyników.

 

§ 5

1.      Działania związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, koordynuje Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia powołany zarządzeniem Rektora, określającym jego zakres działania, skład oraz tryb powoływania.

2.      W celu koordynacji działań projakościowych związanych ze wprowadzaniem i funkcjonowaniem Systemu, o którym mowa w ust. 1, na wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych oraz międzywydziałowych Uniwersytetu, dziekan i odpowiednio kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej powołują właściwe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, określając ich skład, szczegółowe zadania oraz tryb powoływania.

 

§ 6

Za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiedzialni są odpowiednio: właściwy prorektor ds. kształcenia oraz dziekan wydziału, kierownik jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej.

 

§ 7

1.      W celu oceny skuteczności i przydatności działań określonych w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie oraz poszczególnych  jednostkach organizacyjnych, osoby o których mowa w § 6, dokonują jego analizy, korzystając z badań przeprowadzonych w ramach wewnętrznych auditów.

2.      Audity wewnętrzne przeprowadzane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie mniej jednak dopuszcza się prowadzenie auditów doraźnych, wynikających z bieżących potrzeb Systemu.

 

§ 8

Funkcjonowanie Uczelnianego WSZJK poddawane jest przeglądowi, który dokonywany jest nie rzadziej niż dwukrotnie w ciągu kadencji organów UWM.

 

§ 9

Zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie określa zarządzenie Rektora.

 

§ 10

Tracą moc:

1)     Uchwała Nr 21 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej;

2)     Uchwała Nr 39 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia;

3)     Uchwała Nr 47 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 11:41
Data aktualizacji:
14.08.2014 11:21
Liczba wyświetleń:
4750
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw355.pdf54.33 KB