Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

 

Zarządzenie Nr 10

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 marca 2007 r.

 

w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się co następuje:

 

Zasady Ogólne

§ 1

1. Zarządzenie określa zasady dokonywania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wydatków realizowanych w drodze umów cywilno-prawnych, w szczególności:

1) umów o dzieło,

2) umów zlecenia,

3) umów na dostawy towarów i usług,

4) umów najmu,

5) umów dzierżawy

6) i innych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2. Umowa musi być sporządzona w sposób zapewniający realizację zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowania środków finansowych oraz ochronę interesów Uniwersytetu i terminową realizację zobowiązań Uniwersytetu.

3. Dysponentem środków, zawierającym umowę w imieniu Uniwersytetu jest Rektor lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie Rektora wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Każdy projekt umowy, przed jej podpisaniem przez dysponenta środków, wymaga potwierdzenia przez radcę prawnego zgodności umowy z obowiązującymi przepisami. Radca prawny składa swój podpis na każdej stronie projektu umowy.

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do umów sporządzanych według zatwierdzonych w Uniwersytecie wzorów zaakceptowanych przez radcę prawnego.

6. Zawierane w Uniwersytecie umowy cywilno-prawne podlegają rejestracji.

§ 2

1. Umowa powinna zawierać co najmniej:

1) datę jej zawarcia,

2) numer kolejny,

3) dokładne oznaczenie stron,

4) okres na jaki została zawarta,

5) miejsce wykonania umowy,

6) przedmiot umowy z wyszczególnieniem prac do wykonania,

7) podpisy uprawnionych osób.

2. Umowa może także zawierać wskazanie przez dysponenta środków osoby, która dokona odbioru prac objętych umową.

3. Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia jej realizacji. Odstępstwo od niniejszej zasady jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościami za pisemną zgodą Rektora.

4. Pracownik, który uczestnicząc w procesie zawierania i realizacji umowy, naruszy przepisy zarządzenia, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w odrębnych przepisach.

5. Proces, o którym mowa w ust. 4 obejmuje wszystkie czynności od przygotowania projektu do zatwierdzenia umowy do realizacji.

6. Przepis ust. 4 dotyczy również pracowników, o których mowa w § 4 ust. 2 w zakresie wykonywania obowiązków określonych w § 4 ust. 3-5.

 

§ 3

Tryb sporządzania umowy

1. Projekt umowy sporządzany jest w jednostce organizacyjnej obejmującej zakresem działania przedmiot umowy, przez jej kierownika lub osobę przez niego wskazaną.

2. Jeżeli umowa zawierana jest w celu realizacji projektu, jej projekt sporządza kierownik projektu lub osoba przez niego wyznaczona.

3. Powierzenie przez kierownika jednostki lub kierownika projektu obowiązku sporządzania projektów umów wymaga formy pisemnej.

4. Podstawą do sporządzenia projektu umowy jest zebranie danych dotyczących wykonawcy potwierdzonych przez niego czytelnym podpisem.

5. Sporządzony projekt umowy , zaakceptowany przez radcę prawnego, z uwzględnieniem § 1 ust. 5, osoby, o których mowa w ust.1 i 2, kierują do kwestora lub osoby wyznaczonej przez kwestora, celem uzyskania kontrasygnaty oznaczającej, że Uniwersytet dysponuje środkami niezbędnymi do realizacji umowy i umowa jest zgodna z przepisami finansowymi.

6. W przypadku braku środków niezbędnych do realizacji kwestor lub osoba przez niego wyznaczona odmawia kontrasygnaty.

7. Projekty umów zlecenia dotyczących zajęć dydaktycznych lub zawieranych z doktorantami wymagają wcześniejszego zgłoszenia w Biurze Kształcenia.

8. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 5 z uwzględnieniem ust. 7, umowa kierowana jest do podpisu przez dysponenta środków.

9. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu podpisaną umowę przekazuje do zarejestrowania w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od jej zawarcia.

 

§ 4

Rejestr Umów

1. Rejestr Umów prowadzony jest w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, w której sporządzana jest umowa, według wzoru stanowiącego załącznik:

1) nr 1 dla umów ze studentami,

2) nr 2 dla pozostałych umów.

2. Rejestr prowadzony jest przez osobę wyznaczoną pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru:

1) dokonuje kontroli spełniania przez umowę warunków określonych w przepisach zarządzenia polegającej na sprawdzeniu czy:

a) osoba podpisującą umowę posiada aktualne upoważnienia do dokonania tej czynności,

b) na umowie znajduje się podpis radcy i kontrasygnata Kwestora z zastosowaniem przepisu § 1 ust. 5,

c) termin zawarcia umowy nie jest późniejszy niż data rozpoczęcia jej realizacji.

2) dokonuje rejestracji polegającej na:

a) dokonuje wpisu do rejestru

b) umieszczeniu na umowie numeru wynikającego z rejestru,

3) niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od otrzymania, po jednym egzemplarzu umowy przesyła do:

a) jednostki organizacyjnej, w której umowa będzie realizowana,

b) strony, z którą umowa została zawarta.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracownik prowadzący rejestr nie dokonuje rejestracji umowy, zwraca ją osobie odpowiedzialnej za przygotowanie projektu oraz zawiadamia o tym fakcie osobę, o której mowa w § 5 ust. 1.

5. Umowa zlecenie, po jej zarejestrowaniu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia, przekazywana jest do Działu Płac.

6. Pracownik Działu Płac potwierdza zgłoszenie składając podpis na jednym egzemplarzu umowy zlecenia.

7. Potwierdzony przez Dział Płac egzemplarz umowy zlecenia jest przechowywany w jednostce, w której umowa będzie realizowana.

8. Po wykonaniu umowy wykonawca przedstawia rachunek do realizacji.

9. Dysponent środków potwierdza przyjęcie pracy wykonanej w sposób należyty i zgodny z umową.

10. Jeżeli w umowie wskazano osobę do odbioru prac objętych umową potwierdza ona wykonanie umowy przed złożeniem podpisu przez dysponenta środków.

11. W przypadku negatywnej oceny realizacji przedmiotu umowy lub braków w przedstawionym rachunku jest on zwracany wykonawcy celem uzupełnienia.

12. Po zatwierdzeniu rachunku przez dysponenta przekazywany jest on do Kwestury celem jego realizacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się:

1) Prorektorom w odniesieniu do umów zawieranych w realizacji zadań objętych ich zakresem działania,

2) Dziekanom w odniesieniu do umów zawieranych w ramach wydziału,

3) Kanclerzowi w odniesieniu do pozostałych umów.

2. Tracą moc Zarządzenie Nr 21 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 września 2006r. w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów oraz Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora UWM Nr 21/2006.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Planowania i Organizacji
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.03.2007
Data publikacji:
26.09.2007 07:54
Data aktualizacji:
26.09.2007 08:00
Liczba wyświetleń:
9042
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 2 dla pozostałych umów46.5 KB
Załącznik nr 1 dla umów ze studentami43.5 KB