Zarządzenie Nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 78/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w związku z art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 4 ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) dofinansowanie zakupu uprawnień do ulgowych przejazdów pociągami”.
  2. We wzorach druków dodaje się wzór nr 8: „8. Wniosek o dofinansowanie zakupu legitymacji uprawniającej do ulgowych przejazdów pociągami” (wzór druku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

 

§ 2

Ustala się tabelę dofinansowania zakupu legitymacji uprawniających do przejazdów ulgowych pociągami na rok 2010, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2009

z dnia 17 grudnia 2009 roku

.................................................

(nazwisko i imię)

...................................................

(miejsce pracy)

.................................................                                                            nr akt ..............................................

(telefon)                                                                                                                                                                                                                    (wypełnia Sekcja Socjalna)

W N I O S E K

o dofinansowanie zakupu legitymacji uprawniającej do ulgowych przejazdów pociągami

 

Uprzejmie proszę o dofinansowanie zakupu legitymacji uprawniającej do przejazdów pociągami z ulgą 50 % na rok 2010 ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie z moich poborów zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia.

_____________________________

(data i podpis wnioskodawcy)

 

Poniższe oświadczenie wypełniają wyłącznie osoby, które nie składały wniosku o wczasy turyst.

Oświadczam,

że w okresie od  01 stycznia do 31 grudnia 2008  roku członkowie mojej rodziny, z którymi prowadzę wspólne gospodarstwo domowe  uzyskali przychody:

(należy uwzględnić wszystkie przychody, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania włącznie z przychodami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz umów zleceń lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent z wyłączeniem zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i pogrzebowych)

(właściwe podkreślić)

A)     powyżej 4036 zł na osobę w gospodarstwie domowym (nie trzeba wypełniać tabel poniżej)

B)      do 4036 zł na osobę w gospodarstwie domowym (należy wypełnić tabele poniżej):

Lp.

Członkowie mojej rodziny wspólnie prowadzący gospodarstwo domowe

Przychód w oparciu o roczne zeznanie podatkowe PIT składane do Urzędu Skarbowego

 

1.

Składający oświadczenie – pracownik

 

 

2.

Współmałżonek – imię i nazwisko:

 

 

 

DZIECI

Rodzaj szkoły

 

 

 

Imię dziecka

Data urodzenia

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Razem przychód:

 

 

 

DOTYCZY TYLKO OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Należy wykazać  dochód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jako:

·          dodatkowego źródła

·         lub wyłącznego źródła jego uzyskania w przypadku współmałżonka

(należy wykazać faktycznie osiągnięte w 2008  roku dochody w wysokości jednak nie niższej niż została zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne)

Lp.

Członkowie mojej rodziny wspólnie prowadzący gospodarstwo domowe

Dochód w oparciu o roczne zeznanie podatkowe

1.

Składający oświadczenie – pracownik

 

2.

Współmałżonek – imię i nazwisko:

 

Razem dochód:

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadoma/my odpowiedzialności regulaminowej i karnej, wyrażam zgodę na sprawdzenie powyższych danych.

 

Olsztyn, dnia ......................................                                                               .........................................

Podpis wnioskodawcy

Wraz ze składanym wnioskiem należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub potwierdzoną przez Urząd Skarbowy kopię rocznego zeznania podatkowego PIT wnioskodawcy i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2009

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

Tabela dofinansowania zakupu legitymacji

uprawniających do ulgowych przejazdów pociągami na rok 2010

 

Lp.

Średni miesięczny przychód ze stosunku pracy i dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za 2008 rok, przypadający na członka rodziny lub osobę uprawnioną

Dofinansowanie ze środków zfśs w zł

Dopłata pracownika w zł

Zaliczka 18% na podatek dochod. od os. fiz. (art. 12 ust. 1 i art. 32 ust. 1 updof)

1.

do 4036

464

0

83,52

2.

powyżej 4036

100

364

18

 

Uwaga: cena zakupu legitymacji uprawniającej do przejazdów pociągami z ulgą 50% na rok 2010 wynosi 464 zł (przy zakupie dla powyżej 10% do 60% załogi).

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.12.2009
Data publikacji:
28.12.2009 13:27
Data aktualizacji:
04.01.2010 08:12
Liczba wyświetleń:
3136
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 78.pdf141.74 KB
zal 1 do 78.pdf110.2 KB
ZalNr 1wnioski_legitymacje.doc43.5 KB