Zarządzenie Nr 77 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwer

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 77

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 grudnia 2009 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie wprowadza się jednolity system kodowania struktury organizacyjnej wynikającej ze Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz obiektów bazy dydaktycznej na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

§ 2

Wprowadza się hierarchiczny układ kodowania jednostek UWM z uwzględnieniem struktury organizacyjnej wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni.

§ 3

Odrębne grupy kodów przyznaje się jednostkom organizacyjnym, systemom, formom i rodzajom prowadzonych studiów, przedsięwzięciom nie mieszczącym się w strukturze uczelni i obiektom budowlanym uczelni.

§ 4

1.      Na potrzeby aplikacji Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w strukturze organizacyjnej przyjmuje się określone grupy kodów.

2.      W systemie kodowania ustala się maksymalnie ośmioznakowe pole numeryczne o strukturze 11-22-33-44, co oznacza odpowiednio:

3.      11 - dwa pierwsze znaki określają pierwszy poziom organizacji - podstawową jednostkę organizacyjną lub daną grupę jednostek, np. jednostkę ogólnouczelnianą, jednostkę międzywydziałową, administrację centralną,  zamiejscowy ośrodek dydaktyczny,

4.      22 - dwa następne znaki określają drugi poziom organizacji - podział w ramach podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostki organizacyjne w grupie jednostek ogólnouczelnianych, administrację wydziału, kolejne struktury organizacyjne administracji centralnej,

5.      33 - dwa kolejne znaki określają trzeci poziom organizacji - inne jednostki naukowo-dydaktyczne,

6.      44 - pozostałe znaki określają dalszy podział organizacyjny jednostek.

 

§ 5

Podstawą nadania, aktualizacji i likwidacji kodu jednostkom organizacyjnym jest odpowiednio uchwała Senatu UWM w Olsztynie i zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie.

§ 6

Jednostką uprawnioną do aktualizacji bazy danych dotyczącej struktury organizacyjnej uczelni jest Biuro Rektora.

§ 7

Jednostką uprawnioną do aktualizacji bazy danych dotyczącej miejsca zatrudnienia pracownika jest Biuro Kadr i Spraw Socjalnych.

§ 8

Jednostką uprawnioną do aktualizacji bazy danych w zakresie obiektów i pomieszczeń dydaktycznych oraz pracowniczych jest jednostka wskazana przez  Kanclerza Uniwersytetu.

§ 9

Zmiany do baz danych, o których mowa w § 6-8 niniejszego zarządzenia przekazywane są do Regionalnego Centrum Informatycznego przez jednostki organizacyjne wymienione w § 6-8 niniejszego zarządzenia w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

§ 10

Stopnie struktury, zakresy kodów jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie oraz ich klasyfikacje określa załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Załącznik 1

do Zarządzenie Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia  2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

 

Kody

Grupy jednostek

11

22

33

44

Jednostki w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu

01

 

 

 

Administracja i obsługa

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

12

 

 

 

Wydział Biologii

13

 

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

14

 

 

 

Wydział Humanistyczny

15

 

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

16

 

 

 

Wydział Nauk Technicznych

17

 

 

 

Wydział Nauki o Żywności

18

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

19

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych

20

 

 

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

21

 

 

 

Wydział Teologii

22

 

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

23

 

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki

24

 

 

 

Wydział Prawa i Administracji

25

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych

26

 

 

 

Wydział Sztuki

Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane

37

 

 

 

Studium Języków Obcych

38

 

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

39

 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka

40

 

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu

41

 

 

 

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

42

 

 

 

Archiwum i Muzeum UWM

43

 

 

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

44

 

 

 

Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego

45

 

 

 

Akademickie Centrum Mediów i Promocji

46

 

 

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

47

 

 

 

Regionalne Centrum Informatyczne

48

 

 

 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z Siedzibą w Bałdach

49

 

 

 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z Siedzibą w Łężanach

50

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

51

 

 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

52

 

 

 

Centrum Badań Europy Wschodniej

53

 

 

 

Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego

54

 

 

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

55

 

 

 

Akademickie Centrum Kultury

56

 

 

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu

57

 

 

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu

58

 

 

 

Centrum Badań Energii Odnawialnej

59

 

 

 

Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

60

 

 

 

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.12.2009
Data publikacji:
11.12.2009 10:20
Data aktualizacji:
11.12.2009 10:20
Liczba wyświetleń:
2787
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 77.pdf46.97 KB