Zarządzenie Nr 75/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

clearZarządzenie Nr 75/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z Uchwałą Nr 298 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 roku zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Z dniem 1 stycznia 2010 roku wprowadza się zmiany w Regulaminie Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Jednolity test Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego z dnia 28 października 2008 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2009

z dnia 7 grudnia 2009 roku

 

Regulamin

Regionalnego Centrum Informatycznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Głównymi celami działania RCI są:

1)     zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;

2)     planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną Uczelni służącą wspieraniu działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uniwersytetu;

3)     zarządzanie zasobami Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN zgodnie z postanowieniami Porozumienia z 1997 roku o utworzeniu Miejskiej Sieci Komputerowej MAN oraz regulaminem sieci;

4)     udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;

5)     prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;

6)     prowadzenie wdrożeń centralnych systemów informatycznych Uniwersytetu i obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią;

7)     organizowanie centralnych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania;

8)     współtworzenie, wdrażanie i kontrola realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, legalności użytkowanego oprogramowania;

9)     inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologgiczny stosowanych technik informatycznych;

10) współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

§ 2

Jednostkami organizacyjnymi RCI są:

1)     Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN,

2)     Ośrodek Edukacji Informatycznej,

3)     Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

4)     Dział Informatycznej Obsługi Uczelni,

5)     Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej.

 

§ 3

Zadania jednostek organizacyjnych RCI:

1)    Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN:

a.      zarządzanie i eksploatacja zasobami sieci komputerowych: uczelnianej, miejskiej OLMAN oraz regionalnym węzłem krajowej sieci Pionier zgodnie z regulaminami tych sieci,

b.      zarządzanie serwerami usług sieciowych,

c.      opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

d.      prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego i uczelnianego helpdesku;

2)    Ośrodek Edukacji Informatycznej:

a.      wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,

b.      pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu;

3)    Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych:

a.      gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastra obliczeniowego, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych;

4)    Dział Informatycznej Obsługi Uczelni:

a.      planowanie komputeryzacji i informatyzacji Uczelni,

b.      praca nad tworzeniem, wdrożeniami, nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią,

c.      prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

d.      nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego pod kątem jego ujednolicenia i kompatybilności w skali uczelni. Udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie kryteriów oceny w trybach przetargowych,

e.      kontrola legalności oprogramowania,

f.       przygotowywanie wniosków o środki na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji.

5)    Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej:

a.      budowa, remonty, eksploatacja infrastruktury kablowej sieci teleinformatycznych,

b.      zarządzanie usługami teletechnicznymi (centrale telefoniczne, obsługa Abonentów),

c.      prowadzenie dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej Uczelni,

d.      paszportyzacja sieci teleinformatycznych.

 

§ 4

1.      RCI kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.      Dyrektor RCI jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników RCI i podlega Rektorowi.

3.      Dyrektor RCI w szczególności:

1)     opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności RCI i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę RCI,

2)     organizuje i kieruje działalnością RCI w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,

3)     odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi RCI środkami i majątkiem,

4)     odpowiada za politykę kadrową realizowaną w RCI,

5)     określa zakres czynności pracowników RCI, przedstawia Rektorowi wnioski pracowników w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania i nagradzania,

4.      Rektor na wniosek dyrektora RCI może powołać zastępców dyrektora RCI.

5.      Kierowników jednostek organizacyjnych RCI powołuje Rektor na wniosek dyrektora RCI.

6.      Dyrektor RCI ustala składy osobowe poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz przydziela im pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

 

§ 5

1.      W RCI działa Rada RCI.

2.      W skład Rady RCI wchodzą:

1)     dyrektor, jego zastępcy i kierownicy działów,

2)     pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w Centrum,

3)     powołani przez Rektora przedstawiciele Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

4)     Przewodniczący Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.

3.      Kadencja Rady RCI jest zgodna jest z kadencją organów kolegialnych uczelni.

4.      Do kompetencji Rady RCI należy:

1)     opiniowanie programów i planów działalności i sprawozdań RCI,

2)     opiniowanie podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych,

3)     opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum,

4)     opiniowanie zmian na stanowiskach Dyrektorów jednostek RCI i zastępców Dyrektora RCI,

5)     opiniowanie projektów strategicznych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych RCI,

6)     opiniowanie projektów zmian organizacyjnych w RCI (tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek).

5.      Rada RCI wybiera ze swego grona przewodniczącego.

6.      Zwyczajne posiedzenia Rady RCI odbywają się nie rzadziej, niż co pół roku.

7.      Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, przewodniczącego Rady lub Dyrektora.

 

§ 6

1.      Pracownikami RCI są informatycy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni i pracownicy administracji.

2.      Pracowników RCI zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora RCI po zasięgnięciu opinii Rady RCI.

 

§ 7

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych RCI podlegają Dyrektorowi RCI lub jego zastępcom i przed nimi odpowiadają za powierzone im zadania.

2.      Kierownicy jednostek organizacyjnych RCI działają w oparciu o zakres czynności i kompetencje określone przez Dyrektora RCI, a w szczególności:

1)     są odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostki,

2)     są zobowiązani do tworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,

3)     współdziałają z kierownikami innych jednostek organizacyjnych RCI.

3.      Zakresy czynności pozostałych pracowników RCI opracowują kierownicy jednostek organizacyjnych, a zatwierdza Dyrektor RCI.

 

§ 8

Pracownicy RCI zobowiązani są do:

1)     starannego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem,

2)     realizowania zadań usługowych i organizacyjnych RCI,

3)     kształcenia się i doskonalenia zawodowego,

4)     wykazywania dbałości o mienie RCI,

5)     przestrzegania regulaminów wewnętrznych.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.12.2009
Data publikacji:
11.12.2009 09:57
Data aktualizacji:
11.12.2009 09:57
Liczba wyświetleń:
2469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 76.pdf45.95 KB