Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 74/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 grudnia 2009 roku

 

w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Działając na podstawie art. 237¹² ustawy Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, zwana dalej komisją bhp, powoływana jest przez Rektora na okres kadencji organów Uniwersytetu.

 

§ 2

1.        W skład komisji bhp wchodzą:

1)   jako przedstawiciele pracodawcy:

a)     kierownik Działu BHP,

b)     lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – na podstawie odrębnej umowy z Zakładem Opieki Zdrowotnej,

c)     Zastępca Kanclerza ds. Technicznych,

d)    pracownik zakładowej służby bhp,

e)     pracownik zatrudniony na stanowisku ds. Gospodarowania Odpadami;

f)     inspektor ochrony radiologicznej,

2)     jako przedstawiciele pracowników:

a)       Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy,

b)       przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie,

2.        Imienny skład komisji bhp podawany jest do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

Funkcję Przewodniczącego komisji bhp pełni kierownik Działu BHP, a funkcję wiceprzewodniczącego Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy.

 

§ 4

Komisja bhp jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełni rolę organu przedstawicielskiego pracowników Uniwersytetu, uprawnionego do konsultowania  działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

§ 5

Do zadań komisji bhp należy:

1)       dokonywanie przeglądów warunków pracy,

2)       dokonywanie okresowych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)       opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

4)       formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,

5)        współdziałanie z Rektorem w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 6

Komisja bhp jako organ przedstawicielski pracowników, ma obowiązek opiniowania podejmowanych przez Rektora działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących:

1)       zmian organizacji pracy i wyposażenia stanowisk pracy,

2)       wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

3)        oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

4)       tworzenia służby bhp,

5)       wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,

6)       przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

7)       szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 7

Przedstawiciele pracowników wchodzący w skład komisji bhp, mają prawo do:

1)       przedstawiania Rektorowi wniosków w sprawie eliminacji lub ograniczenia występujących zagrożeń zawodowych,

2)       składania do Państwowej Inspekcji Pracy, umotywowanych wniosków dotyczących spraw zagrożenia zdrowia i życia, celem przeprowadzenia kontroli.

 

§ 8

1.        Posiedzenia Komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.        Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

3.        Obsługę organizacyjną posiedzeń Komisji bhp zapewnia Dział BHP.

 

§ 9

1.      Przegląd warunków pracy w Uniwersytecie dokonywany jest do 30 listopada każdego roku.

2.      Do dokonywania przeglądów warunków pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Rektor powołuje  zespoły składające się z:

1)     wyznaczonego przez Rektora pracownika jednostki,

2)     przedstawiciela służb technicznych Uniwersytetu,

3)     przedstawicieli związków zawodowych,

4)     inspektora ds. bhp,

5)     społecznego inspektora pracy w kontrolowanej jednostce.

3.      Zespołowi ds. przeglądu warunków pracy przewodniczy społeczny inspektor pracy, określony w decyzji o powołaniu zespołu.

4.      Zespoły dokonujące przeglądu warunków pracy przedstawiają Komisji pisemną informację o wynikach dokonanego przeglądu, która stanowi załącznik do sprawozdania komisji bhp w sprawie warunków pracy składanego Rektorowi.

5.      Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w pracach zespołów dokonujących przeglądu warunków pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 10

1.        Członkowie komisji bhp nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu prowadzonej działalności.

2.        Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do członków zespołów, o których mowa w § 9.

 

§ 11

1.        Traci moc Zarządzenie Nr 66/2009 Rektora z dnia 26 października 2009 roku  w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.12.2009
Data publikacji:
11.12.2009 09:34
Data aktualizacji:
14.01.2010 08:07
Liczba wyświetleń:
4252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 74.pdf46.37 KB
zarz nr 74 2009.pdf59.16 KB