Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 73/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 316 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym, Uchwałą Nr 317 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych, Uchwałą Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych oraz Uchwałą Nr 298 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego, stanowi się co następuje:

 

§ 2

1.      Na Wydziale Humanistycznym:

1)     likwiduje się Instytut Neofilologii,

2)     tworzy się:

a)     Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej,

b)     Katedrę Filologii Angielskiej,

c)      Katedrę Filologii Germańskiej,

d)     Ośrodek Kształcenia Metodycznego,

e)     Ośrodek Informatyczny;

3)     W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tworzy się:

a)     Zakład Kultury Mediów,

b)     Zakład Historii Mediów,

c)      Zakład Komunikacji Społecznej;

4)     W Instytucie Filologii Polskiej tworzy się:

a)     Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia,

b)     Zakład Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski,

c)      Zakład Literatury Współczesnej,

d)     Zakład Teorii Literatury,

e)     Zakład Historii Języka Polskiego,

f)      Zakład Współczesnego Języka Polskiego;

5)     W Instytucie Filozofii tworzy się:

a)     Zakład Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki,

b)     Zakład Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody,

c)      Zakład Filozofii Współczesnej, Myśli Społecznej i Ontologii,

d)     Zakład Historii Filozofii,

e)     Zakład Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk;

6)     W Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych tworzy się:

a)     Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej,

b)     Zakład Historii Nowożytnej,

c)      Zakład Historii XIX Wieku,

d)     Zakład Historii XX Wieku,

e)     Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich,

f)      Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,

g)     Zakład Stosunków Międzynarodowych;

7)     W Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej tworzy się:

a)     Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich,

b)     Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego,

c)      Zakład Praktycznej Nauki i Metodyki Języka Rosyjskiego,

d)     Zakład Ukrainistyki.

8)     Zmiany organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 wprowadza się z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

§ 3

1.      Na Wydziale Nauk Społecznych:

1)     likwiduje się:

a)     Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Psychologii,

b)     Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji;

2)     tworzy się:

a)     Katedrę Pedagogiki Specjalnej,

b)     Katedrę Psychologii;

3)     przekształca się Zakład Dydaktyki i Historii Wychowania w Katedrę Dydaktyki i Historii Wychowania.

2.      Zmiany organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 wprowadza się z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

§ 4

1.      Na Wydziale Nauk Technicznych przekształca się:

1)     Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej w Katedrę Edukacji Technicznej i Informatycznej,

2)     Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego w Katedrę Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

3)     Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych w Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych,

4)     Zakład Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych w Katedrę Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych.

2.      Zmiany organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 wprowadza się z dniem 1 grudnia 2009 roku.

 

§ 5

1.      W Regionalnym Centrum Informatycznym:

1)     likwiduje się Dział Sieci Komputerowych,

2)     tworzy się Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej

2.      Zmiany organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 wprowadza się z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

§ 6

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.12.2009
Data publikacji:
11.12.2009 09:20
Data aktualizacji:
20.12.2010 08:29
Liczba wyświetleń:
3301
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 76.pdf44.26 KB