Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie Nr 2

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

1. Dla pracowników uczelni tworzy się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSS), zwany dalej Funduszem, w wysokości 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego byłego pracownika uczelni, będącego emerytem lub rencistą wynosi na dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 39, poz. 353, z późn. zm).

3. W ramach utworzonego Funduszu, wydziela się dla potrzeb ewidencyjnych środki przeznaczone na udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe, naliczane w wysokości 2,6% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych, zwane Funduszem na cele mieszkaniowe.

§2

Ustala się oprocentowanie pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe w wysokości 2% w stosunku rocznym. Odsetki oblicza się wg wzoru: odsetki= (PxS)/100 x (m+l)/24. Użyte we wzorze symbole oznaczają: P - kwota pożyczki, S - stopa procentowa w stosunku rocznym, m- liczba rat oraz 1, 24 i 100 - liczby stałe.

§3

Zasady oraz warunki i uprawnienia do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy wniosków rozpatrywanych po dacie wejścia w życie zarządzenia.

§6

Zapis § 9 ust. 16 pkt 5 i 6 Regulaminu dotyczy również wszystkich pożyczek , które nie zostały spłacone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.01.2007
Data publikacji:
25.09.2007 11:21
Data aktualizacji:
25.09.2007 11:31
Liczba wyświetleń:
3209
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych101 KB