Zarządzenie Nr 66/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 66/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Działając na podstawie art. 237¹² ustawy Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, zwana dalej komisją bhp, powoływana jest przez Rektora na okres kadencji organów Uniwersytetu.

 

§ 2

1.      W skład komisji bhp wchodzą:

1)     jako przedstawiciele pracodawcy:

a)     kierownik Działu BHP,

b)     lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – na podstawie odrębnej umowy z Zakładem Opieki Zdrowotnej,

c)      Zastępca Kanclerza ds. Technicznych,

d)     pracownik zakładowej służby bhp,

2)     jako przedstawiciele pracowników:

a)     Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy,

b)     wskazany przez organizacje związkowe działające w Uniwersytecie przedstawiciel związków zawodowych,

c)      przedstawiciel nauczycieli akademickich,

d)     przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

2.      Imienny skład komisji bhp podawany jest do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

Funkcję Przewodniczącego  komisji bhp  pełni kierownik Działu BHP, a funkcję wiceprzewodniczącego Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy.

 

§ 4

Komisja bhp jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz  pełni rolę organu przedstawicielskiego pracowników Uniwersytetu, uprawnionego do konsultowania  działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

§ 5

Do zadań komisji bhp należy:

1.      dokonywanie przeglądów warunków pracy,

2.      dokonywanie okresowych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.      opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

4.      formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,

5.      współdziałanie z Rektorem w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 6

Komisja bhp jako organ przedstawicielski pracowników, ma obowiązek opiniowania podejmowanych przez Rektora działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących:

1.      zmian organizacji pracy i wyposażenia stanowisk pracy,

2.      wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

3.      oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

4.      tworzenia służby bhp,

5.      wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,

6.      przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

7.      szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 7

Przedstawiciele pracowników wchodzący w skład komisji bhp, mają prawo do:

1.      przedstawiania Rektorowi wniosków w sprawie eliminacji lub ograniczenia występujących zagrożeń zawodowych,

2.      składania do Państwowej Inspekcji Pracy, umotywowanych wniosków dotyczących spraw zagrożenia zdrowia i życia, celem przeprowadzenia kontroli.

§ 8

1.      Posiedzenia Komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.      Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji bhp  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

3.      Obsługę organizacyjną posiedzeń Komisji bhp zapewnia Dział BHP.

 

§ 9

1.      Przegląd warunków pracy w Uniwersytecie dokonywany jest do 30 listopada każdego roku.

2.      Do dokonywania przeglądów warunków pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Rektor może powołać  zespoły składające się z:

1)     wyznaczonych przez Rektora pracowników jednostki,

2)     przedstawiciela służb technicznych Uniwersytetu,

3)     przedstawiciela związków zawodowych,

4)     inspektorów ds. bhp,

5)     społecznych  inspektorów  pracy.

3.      Zespołowi ds. przeglądu warunków pracy przewodniczy przedstawiciel Rektora określony w decyzji o  powołaniu zespołu.

4.      Zespoły dokonujące przeglądu warunków pracy przedstawiają  Komisji pisemną informację o wynikach dokonanego przeglądu, która stanowi załącznik do sprawozdania komisji bhp w sprawie warunków pracy składanego Rektorowi.

5.      Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w pracach zespołów dokonujących przeglądu warunków pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 10

1.      Członkowie komisji bhp nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu prowadzonej działalności.

2.      Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do członków zespołów, o których mowa w § 9.

§ 11

1.      Traci moc Decyzja Nr 18  Rektora UWM z dnia 04 września 2000r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz Decyzja Nr 25 Rektora UWM z dnia 10 października 2008r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.10.2009
Data publikacji:
24.11.2009 12:53
Data aktualizacji:
24.11.2009 12:53
Liczba wyświetleń:
3997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 66 - komisje bhp.pdf47.49 KB