Wersja strony Zarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów z dnia 26 wrzesień, 2007 - 12:14

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Zarządzenie Nr 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 10 stycznia 2007 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 3 października 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium na wyżywienie,

3) stypendium mieszkaniowego,

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną na początku każdego roku akademickiego.

Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 oraz na zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

2. Kwotę stypendium za wyniki w nauce , o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, ustalają Wydziałowe (Kierunkowe) Komisje Stypendialne w ramach środków przyznanych na Wydziały (Kierunki)

3. Kwota stanowiąca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

4. Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna może podzielić kwotę przyznaną na świadczenia pomocy materialnej na kierunki i specjalności, uwzględniając liczbę studentów i ich potrzeby.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.01.2007
Data publikacji:
25.09.2007 11:14
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:14
Liczba wyświetleń:
2608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument