Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 68/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadań Akademickiego Centrum Mediów i Promocji należy w szczególności:

1)         obsługa prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

2)         organizacja konferencji prasowych,

3)         prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

4)         prowadzenie bieżącej działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

5)         współpraca z redakcjami prasy radia i telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu,

6)         współudział w organizowaniu uroczystości uczelnianych,

7)         wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,

8)         dokumentowanie i archiwizowanie informacji na temat wydarzeń oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w postaci materiałów prasowych, filmowych i radiowych,

9)         tworzenie dobrego wizerunku Uniwersytetu oraz działania promujące, w tym:

                                               a)     wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw  okolicznościowych, filmów, audycji radiowych, płyt CD i innych promujących Uniwersytet,

                                               b)     współpraca z czasopismami i redakcjami zajmującymi się upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce,

                                               c)     promocja osiągnięć pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców Uniwersytetu,

                                               d)     promocja osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

                                               e)      promocja konferencji i wystaw mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych i innych osiągnięć.

10)          produkcja filmów, płyt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie Uniwersytetu i zleceniodawców zewnętrznych.

 

  1. § 17 otrzymuje brzmienie:

㤠17

Zespół Radców Prawnych

1.   Zespół Radców Prawnych podlega Rektorowi i składa się z radców prawnych, działających na podstawie odrębnych przepisów.

2.   Obsługę administracyjną Zespołu Radców Prawnych prowadzi Biuro Rektora.

3.    Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności: 

1)        sporządzanie Rektorowi i Kanclerzowi opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

2)        informowanie organów Uniwersytetu o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działalności Uniwersytetu,

b) uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,

3)        pomoc prawna w prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, jak również umów z kontrahentami zagranicznymi,

4)         sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Uniwersytetu,

5)        występowanie w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

6)        pomoc prawna w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie,

7)        udzielanie wskazówek odnośnie sposobu zbierania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu oraz gromadzenie materiałów potrzebnych do uzasadnienia roszczeń majątkowych lub obrony interesów w postępowaniu sadowym, a także administracyjnym i nadzorowanie wykonania tych czynności, a w przypadku szkody wynikłej z przestępstwa – przedstawianie wniosków dotyczących zabezpieczenia roszczeń i wszczęcia właściwych kroków sądowych,

8)        przechowywanie akt prowadzonych spraw,

9)        pomoc prawna  jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu przy sporządzaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz szkoleniu pracowników w zakresie znajomości tych przepisów.”,

3.       w § 19:

1)       ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biuro Rektora zapewnia obsługę sekretarską Rektora, Prorektorów i Kanclerza, obsługę administracyjną Zespołu Radców Prawnych oraz posiedzeń Senatu i uroczystości ogólnouczelnianych.”

2)       ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.W ramach Biura Rektora funkcjonują sekretariaty i samodzielne stanowiska realizujące zadania Biura.”,

3)       ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zakresu działania Biura Rektora należy w szczególności:

1)   przygotowywanie posiedzeń Senatu oraz innych zebrań, którym przewodniczy Rektor,

2)   organizowanie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Senatu i innych zebrań, którym przewodniczy Rektor, sporządzanie protokołów oraz projektów uchwał i postanowień zgodnie z intencją obradujących organów,

3)   przekazywanie ustaleń organów kolegialnych i Rektora do realizacji,

4)   organizowanie wystąpień Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,

5)   dostarczanie Rektorowi materiałów i informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji i prowadzeniu korespondencji,

6)   udzielanie informacji i wyjaśnień mediom,

7)   przekazywanie pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń i informacji pracownikom Uniwersytetu,

8)        przegląd prasy,

9)        upowszechnianie wiadomości o działalności Uniwersytetu,

10)    współpraca z Akademickim Centrum Mediów i Promocji w zakresie:

a)   produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)   opracowywania materiałów do wydawnictw promocyjnych,

c)   redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”

11)    opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,

12)    prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej,

13)    prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych oraz weryfikowanie ich treści,

14)    formalizowanie dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

15)    przechowywanie z zakresu kontaktów zewnętrznych Uniwersytetu,

16)    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

17)    udział w tworzeniu projektów umów w zakresie i według zasad określonych odrębnymi przepisami,

18)    prowadzenie rejestru umów w zakresie określonym odrębnymi przepisami.”,

 

4)       dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do zadań Stanowiska ds. obsługi administracyjnej Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

1)    przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania Uniwersytetu,

2)    opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych według obowiązujących zasad,

3)    aktualizacja struktury organizacyjnej Uniwersytetu i upowszechnianie informacji w tym zakresie,

4)    przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z bieżącą pracą Zespołu Radców Prawnych oraz prowadzenie rejestru korespondencji,

5)    obsługa administracyjno-biurowa Zespołu Radców Prawnych, w szczególności:

a)       kserowanie dokumentów,

b)       kompletowanie dokumentów do wysłania,

c)        wysyłanie dokumentów z zachowaniem terminów określonych w odrębnych przepisach,

6)    prowadzenie rejestru postępowań przed sądami oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi,

7)    współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji powierzonych zadań

8)    realizacja, po uzgodnieniu z Rektorem, szkoleń pracowników z zakresu znajomości przepisów wewnętrznych.”,

 

4.                 skreśla się  § 23,

5.                 w § 32:

1)     w ust. 1 skreśla się pkt. 2 i 3,

2)     skreśla się ust. 3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2009r.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.11.2009
Data publikacji:
24.11.2009 12:45
Data aktualizacji:
24.11.2009 13:22
Liczba wyświetleń:
3190
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 68 - zmiany organizacyjne - 06.11.09- po radcy.pdf55.13 KB