Zarządzenie Nr 70 Rektora z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

                                                                                                           DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 70

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia  18 listopada 2009 roku

 

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych  studentów

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu (uchwalonego Uchwałą Senatu UWM Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.) oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

1.   W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.

2.   Procedurą objęte są pracy dyplomowe realizowane na studiach: jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

3.   Wyboru prac dyplomowych poddawanych procedurze antyplagiatowej dokonuje się w drodze losowania spośród populacji studentów danego rocznika studiów.

§ 2

1.   Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są pod względem samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego.

2.   Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu i posiada charakter prewencyjny.

§ 3

1.   Tryb postępowania w ramach procedury  antyplagiatowej obejmuje:

1)       złożenie w dziekanacie w terminie i formie określonej w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie:

a)     oprawionego maszynopisu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na poddanie procedurze antyplagiatowej wykonanej pracy stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,

b)     elektronicznej wersji maszynopisu pracy dyplomowej w pliku spełniającym wymagania formatu ODT (Open Office dokument), DOC (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w przypadku prac dyplomowych, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia)  na nośniku CD bądź DVD; treść pracy dyplomowej musi być zawarta w jednym pliku.

2)       przekazanie przez dziekanat wydziału operatorowi systemu oprawionego maszynopisu i elektronicznej wersji maszynopisu pracy dyplomowej wraz z  kserokopią oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,

3)       kontrolę identyczności tekstów, o których mowa w pkt. 1) dokonywaną przez operatora systemu, odbierającego tekst od pracownika dziekanatu,

4)       sprawdzenie pracy dyplomowej w elektronicznym systemie antyplagiatowym.

2.   W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. „a” i „b”,  praca dyplomowa nie podlega dalszym etapom procedury dyplomowania.

3.   Sprawdzenia tekstu pracy dyplomowej w elektronicznym systemie antyplagiatowym dokonuje operator systemu  w ciągu 48 godzin od momentu złożenia pracy dyplomowej i kończy wygenerowaniem raportu podobieństwa, stanowiącego część A protokołu oceny oryginalności pracy dyplomowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.   Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:

1)   współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,

2)   współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,

3)   praca dyplomowa zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system jako „podobne’,

4)   występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

5)   cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia.

5.        Oględzin raportu podobieństwa, umożliwiających stwierdzenie, czy praca dyplomowa spełnia kryteria wymienione w ust. 4, dokonuje operator systemu w ciągu 48 godzin od momentu wygenerowania raportu. Operator systemu nie dokonuje oceny pracy dyplomowej pod względem merytorycznym.

6.        Jeżeli w wyniku oględzin raportu podobieństwa, sporządzonego w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 4, praca dyplomowa zostanie uznana za:

1)     nie budzącą wątpliwości - operator systemu opatruje pracę dyplomową parafowanym raportem podobieństwa i praca dyplomowa zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania,

2)     wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, raport podobieństwa i praca dyplomowa zostaje przedstawiona opiekunowi pracy, natomiast operator systemu wskazuje wykryte przez system potencjalne niedopuszczalne zapożyczenia. 

7.        Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń, dotyczących znaczących fragmentów tekstu, dokonuje na podstawie raportu podobieństwa, wyłącznie opiekun pracy dyplomowej, przy pomocy operatora systemu.

8.        Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 3-7 wynika, że praca jest plagiatem, praca dyplomowa nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania.

9.        W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wobec  autora, na wniosek opiekuna pracy, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365  z późn. zm.).

§ 4

1.        Prace dyplomowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane, i których autorzy wyrazili zgodę na nieodpłatne zasilenie bazy danych Systemu „Plagiat” wartością swoich prac dyplomowych, wprowadzane są do Systemu „Plagiat” w ciągu 24 godzin po zakończeniu procedury antyplagiatowej.

2.        Uzupełnienia bazy danych Systemu „Plagiat” dokonuje operator systemu, który wprowadził prace dyplomowe do analizy. 

§ 5

1.        Zadania przewidziane procedurą wykonują merytoryczni pracownicy dziekanatu oraz operator systemu antyplagiatowego - pracownik Regionalnego Centrum Informatycznego.

2.        Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz właściwi prodziekani.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik 1

do Zarządzenia Nr 70 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury

antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

 

OŚWIADCZENIE

1. Ja, niżej podpisany/a

Imię (imiona) i nazwisko

autora pracy dyplomowej:……………………………………………………………………..……………

2. Numer albumu: ……………………………………………………………………………………………….

3.   Student/ka Wydziału ………………………………………………………………………………………

4. Kierunku/makrokierunku studiów ………………………………………………………….………

 

Oświadczam, że udzielam Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie prawa do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej mojego autorstwa

 

pt.:……………………………………………………………………………………………………………..…………. 

….…………………………………………………………………………………………………  

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca dyplomowa:

1.   nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,

2.   nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,

3.   nie była podstawą nadania tytułu zawodowego ani mojej, ani innej osobie.

 

Oświadczam także, że treść pracy dyplomowej, zapisanej na przekazanym przeze mnie jednocześnie nośniku elektronicznym, jest zgodna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej w procedurze dyplomowania.

 

 

Olsztyn, dn. …………………….. 20….. r.                           ……………………………………

                   (miesiąc słownie)                               (czytelny podpis studenta/ki)

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne uzupełnienie pracą dyplomową mojego autorstwa bazy danych Systemu „Plagiat”

  

Olsztyn, dn. …………………….. 20….. r.                           ……………………………………

(miesiąc słownie)                                          (czytelny podpis studenta/ki)


* niepotrzebne skreślić

  

Załącznik 2

do Zarządzenia Nr 70 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury

antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

 

PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ

Część A - RAPORT PODOBIEŃSTWA (wypełnia operator systemu):

1. Imię (imiona) i nazwisko

    autora pracy dyplomowej:……………………………………..................................................

2. Numer albumu:  ..............................................

 

3. Tytuł pracy dyplomowej: ……………………………………………………...………………………………………….

 

…………………………………………………………………………........................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

 

4. Kierunek/makrokierunek studiów: ……………..............................…………………………………………………………………..………….

5. Wydział: …………………………………………..............................………………………………….

6. Rodzaj pracy dyplomowej:*

           
     
 

 

 

         praca inżynierska              praca licencjacka               praca magisterska

 

7. Imię (imiona) i nazwisko opiekuna pracy dyplomowej (podać stopień lub tytuł naukowy)

    ……………………………………………………………………………………………........

8. Kryteria oceny pracy dyplomowej*

a)       współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%

 

b)       współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%                                    

                                                                                                                

c)        praca dyplomowa zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów)

zidentyfikowane przez system jako „podobne”

 

d)       występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła                                  

 

e)       cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia

 

9. Analizę pracy dyplomowej przeprowadzono:

 

    Olsztyn, dnia …………………………. 20… r.                     ..………………………..…………….......…….

(miesiąc słownie)                       (podpis operatora systemu)

 

 

Część B (wypełnia opiekun pracy dyplomowej):

1. Ocena pracy dyplomowej*

         - praca dyplomowa uznana za plagiat


         - praca samodzielna

2. Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…


 

Olsztyn, dnia ………………………20 … r.                           ………………………………………

                 (miesiąc słownie)                        (podpis opiekuna pracy dyplomowej)

 

Protokół sporządzono w czterech egzemplarzach, przeznaczonych dla:

1. Autora pracy

2. Opiekuna pracy dyplomowej

3. Operatora systemu

4. Dziekanatu wydziału

* właściwe zaznaczyć znakiem X

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.11.2009
Data publikacji:
24.11.2009 11:58
Data aktualizacji:
24.11.2009 12:26
Liczba wyświetleń:
3854
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik 1antyplagiat70.doc27.5 KB
Załącznik 2antyplagiat70.doc34 KB
Zarządzenie Nr 70 - procedura antyplagiatowa.pdf112.85 KB