Wersja strony Kompetencje Kanclerza z dnia 7 czerwiec, 2011 - 07:31

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Kanclerz

1.      Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd.

2.      W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.

3.      Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działanie.

4.      Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu wchodzące w skład pionu Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów oraz dziekanaty w zakresie określonym w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu.

5.      Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Uniwersytetu w stosunkach prawnych z innymi podmiotami, w tym podpisywanie umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na ten cel na dany rok w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa Rektora,

2)     reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań wynikających ze zwykłego zarządu,

3)     organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Uniwersytetu,

4)     określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzór nad ich przestrzeganiem oraz zapewnienie wykonania uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,

5)     nadzór nad:

a)     realizacją polityki kadrowej w jednostkach administracji Uniwersytetu wchodzących w skład pionu Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów,

b)     prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem działania,

c)      procesem właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,

d)     funkcjonowaniem podległych jednostek,

e)     procesem opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji,

f)      realizacją inwestycji, remontów i modernizacji,

6)     tworzenie systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w podległych jednostkach i nadzór nad ich realizacją,

7)     sprawowanie kontroli funkcjonalnej i kontroli przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych.

6.      Zadanie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5 lit. a Kanclerz realizuje w szczególności poprzez:

1)     analizę potrzeb kadrowych i składanie wniosków w tej sprawie do właściwego Prorektora,

2)     podejmowanie decyzji o zwiększeniu zatrudnienia na uzasadniony wniosek kierownika jednostki,

3)     udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów do zatrudnienia,

4)     opiniowanie wniosków o zatrudnienie rozpatrywanych w innym trybie niż tryb konkursowy.

7.      Kanclerz wydaje decyzje w sprawach należących do jego właściwości rzeczowej oraz opinie w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt. 4. Negatywna opinia Kanclerza jest wiążąca.

8.      Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym przez odrębne przepisy.

9.      Podział kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców następuje w drodze decyzji Kanclerza z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.”

Na podstawie Decyzja Nr 6/2011 Rektora z dnia 18 lutego 2011 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Na podstawie Decyzja Nr 55/2010 Rektora z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Na podstawie Decyzja Nr 30/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Na podstawie Decyzja Nr 31/2011 Rektora z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
24.09.2007 13:33
Data aktualizacji:
23.05.2013 08:38
Liczba wyświetleń:
11558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument