Wersja strony Kompetencje Kanclerza z dnia 7 marzec, 2011 - 09:14

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Kanclerz

1.      Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd.

2.      W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.

3.      Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Uniwersytetu w stosunkach prawnych z innymi podmiotami, w tym podpisywanie umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na ten cel na dany rok w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa Rektora,

2)     reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań wynikających ze zwykłego zarządu,

3)     organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Uniwersytetu,

4)     określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzór nad ich przestrzeganiem oraz zapewnienie wykonania uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,

5)     nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych Jego zakresem działania,

6)     nadzór nad procesem właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,

7)     nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek,

8)     tworzenie i nadzór systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w podległych jednostkach.,

9)     sprawowanie kontroli funkcjonalnej i kontroli przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych,

10) nadzór nad procesem opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji,

11) nadzór nad realizacją inwestycji, remontów i modernizacji.

 

 

Na podstawie Decyzja Nr 6/2011 Rektora z dnia 18 lutego 2011 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Na podstawie Decyzja Nr 55/2010 Rektora z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Na podstawie Decyzja Nr 30/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
24.09.2007 13:33
Data aktualizacji:
23.05.2013 08:38
Liczba wyświetleń:
11557
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument