Wersja strony Kompetencje Kanclerza z dnia 9 listopad, 2010 - 11:01

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Kanclerz

1.   Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd.

2.   W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.

3.   Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:

1)       reprezentowanie Uniwersytetu w stosunkach prawnych z innymi podmiotami, w tym podpisywanie umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na ten cel na dany rok w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa Rektora,

2)       reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań wynikających ze zwykłego zarządu,

3)       organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Uniwersytetu,

4)       określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzór nad ich przestrzeganiem oraz zapewnienie wykonania uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,

5)       nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych Jego zakresem działania,

6)       nadzór nad procesem właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,

7)       nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek,

8)       tworzenie i nadzór systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w podległych jednostkach.,

9)       sprawowanie kontroli funkcjonalnej i kontroli przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych,

10)   nadzór nad procesem opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji,

11)   nadzór nad realizacją inwestycji, remontów i modernizacji.

4.   Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu oraz dziekanaty w zakresie określonym w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu.

5.   Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działanie.

6.   Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym przez odrębne przepisy.

7.   Kanclerz wydaje decyzję o podziale kompetencji pomiędzy siebie i swoich zastępców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.

 

 

 

 

Na podstawie Decyzja Nr 30/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
24.09.2007 13:33
Data aktualizacji:
23.05.2013 08:38
Liczba wyświetleń:
11567
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument