Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski

 

Zarządzenie Nr 60/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
  2. Traci moc Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2006 roku, Zarządzeniem Nr 25 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 lipca 2007 roku oraz Zarządzeniem Nr 44 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2007 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2009 roku.

 

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2009

z dnia 28 września 2009 roku

 

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

1.      Pomoc materialna dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.).

2.      Z funduszu o którym mowa w ust. 1 doktorant może ubiegać się o następujące świadczenia:

1)     stypendium socjalne,

2)     stypendium na wyżywienie

3)     stypendium mieszkaniowe,

4)     stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

5)     stypendium za wyniki w nauce,

6)     zapomogi.

 

§ 2

1.      Wydziałową Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje dziekan, spośród doktorantów delegowanych przez przedstawicieli Rady Samorządu Doktorantów z danego wydziału oraz pracowników UWM, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.

2.      Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji sprawuje dziekan.

3.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.      W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)     kierownik studiów doktoranckich wydziału,

2)     do trzech doktorantów z wydziału (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów),

3)     pracownik ds. studiów doktoranckich wydziału.

5.      Wydziałowa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)     przewodniczącego,

2)     wiceprzewodniczącego,

3)     sekretarza.

6.      Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje Rektor, spośród doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów oraz pracowników UWM, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.

7.      Nadzór nad działalnością Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.

8.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, Rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

9.      W skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)     prorektor do spraw kształcenia,

2)     przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,

3)     przedstawiciel doktorantów z każdego wydziału prowadzącego studia doktoranckie (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów),

4)     pracownicy delegowani przez rektora.

10.  Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)     przewodniczącego,

2)     wiceprzewodniczącego,

3)     sekretarza.

11.  Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

12.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje doktorantowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwej komisji stypendialnej.

13.  Do decyzji podjętych przez komisje stypendialne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

14.  Z prac komisji stypendialnych każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

15.  Wyznaczony pracownik wydziału przygotowuje listy przyznanych świadczeń na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej, podpisanego przez osoby biorące udział w posiedzeniu i przedkłada je dziekanowi.

16.  Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy doktoranta.

 

§ 3

1.      Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust.2 w danym roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. 5 miesięcy w semestrze zimowym i 4 miesiące w semestrze letnim danego roku akademickiego.

2.      Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.1-5 przyznawane są na rok akademicki.

3.      Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są w ratach miesięcznych. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są nie wcześniej niż 14 dni od podjęcia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej przez komisje stypendialne.

4.      Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust.2, nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

5.      Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 i 5 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

6.      Doktorant, będący jednocześnie studentem innego kierunku, może otrzymać stypendia: socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem według własnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym z nich.

 

§ 4

1.      Kwotę stypendium:

1)     socjalnego,

2)     na wyżywienie,

3)     mieszkaniowego,

4)     specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5)     za wyniki w nauce,

ustala Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na początku każdego roku akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz wysokości dotacji na ten cel.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 5

1.                  Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną, na pisemny wniosek doktoranta.

2.                  Doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)     z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów,

2)     po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

3)     w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

4)     gdy został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

5)     gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.

3.      Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego w przypadku rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WYŻYWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 6

1.      Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.

2.      Wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe, ustala Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie może być niższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

3.      Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w § 6 ust. 2.

4.      Minimalna kwota stypendium socjalnego nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

5.      Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, składa do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonej form pomocy materialnej, w terminie: do 20 października danego roku akademickiego.

6.       Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go organowi przyznającemu świadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 7

1.      Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu:

1)       zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie,

2)       zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracującego małżonka i dzieci doktoranta.

2.      Doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego dołącza oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

3.      Doktorant ma obowiązek powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną, przyznającą stypendium mieszkaniowe o :

1)       rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (swojej lub swojego małżonka),

2)       podjęciu pracy przez małżonka, jeśli doktorant pobiera świadczenia na podstawie ust. 1 pkt.2.

 

§ 8

1.      Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie doktoranta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., z uwzględnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)     dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo,

2)     świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2,

3)     świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4)     świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

2.      Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie doktoranta ustala się na podstawie:

1)     oświadczenia doktoranta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a)     doktoranta,

b)     małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c)      rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)     zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a)     dochodzie,

b)     wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)      wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)     wysokości należnego podatku,

3)     oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)     oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a)     wysokości dochodu,

b)     wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)      wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)     wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)     wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5)     dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)     zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa doktoranta oraz dzieci doktoranta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

b)     prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację doktoranta lub rodziców (prawnych opiekunów) doktoranta,

c)      zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny doktoranta oraz zaświadczenia o wysokości przyznanego zasiłku,

d)     prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów.

3.      Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie doktoranta oblicza się sumując dochody roczne rodziny doktoranta oraz doktoranta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie doktoranta.

4.      Do obliczenia dochodów w rodzinie doktoranta przyjmuje się kwoty dochodów doktoranta oraz poszczególnych członków jego rodziny w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochodu netto).

5.      W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponosi opłatę za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty i nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

6.      W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zmian.).

7.      W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

8.      W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.

9.      W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek doktoranta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód,
a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.

10.  Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)     posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)     posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)     jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,

4)     nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

11.  Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw doktoranckich, tj. takich, w których obydwoje małżonkowie są doktorantami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

12.  Jeżeli małżonek doktoranta nie będący doktorantem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby małżonka do rodziny doktoranta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

13.  Jeżeli w rodzinie doktoranta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny doktoranta.

 

§ 9

1.      W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych dokumentów, o możliwości przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, decyduje trudna sytuacja materialna doktoranta, znajdująca potwierdzenie w ocenie środowiska, dokonana na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Stypendialną lub Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną.

2.      Sytuację materialną doktoranta i rodziny doktoranta ocenia się, biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3.      W uzasadnionych przypadkach można żądać od doktoranta innych dokumentów, określających sytuację materialną.

4.      Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa doktoranckiego lub doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych doktorantów za zerową.

 

§ 10

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, doktorant ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

§ 11

1.      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.

2.      Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności:

1)     znaczny stopień niepełnosprawności;

2)     umiarkowany stopień niepełnosprawności;

3)     lekki stopień niepełnosprawności.

3.      Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną na początku każdego roku akademickiego.

4.     Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do kierownika studiów doktoranckich wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności w terminie do 20 października danego roku akademickiego.

5.      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki.

6.      W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia , o którym mowa w ust. 1 wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez doktoranta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 12

1.      Stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.      Podstawą przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Stypendium może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów.

3.      Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

1)     uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2)     wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

3)     wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

4.      Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów otrzymuje do 50% najlepszych doktorantów danego roku. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.

5.      Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)     Wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

5,00 – 4,75 – 4 pkt.

4,74 – 4,50 – 3 pkt.

4,49 – 4,25 – 2 pkt.

4,24 – 4,00 – 1 pkt

2)     Wycena postępu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a)     pierwszy autor oryginalnej pracy twórczej, pracy przeglądowej opublikowanej w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej lub oryginalnej pracy twórczej w języku obcym z listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz książki naukowej, monografii – 5 pkt

b)     pierwszy autor publikacji naukowej w języku polskim lub pierwszy autor publikacji naukowej w języku obcym, pierwszy autor rozdziału w pracy zbiorowej – 3 pkt

c)      współautor oryginalnej pracy twórczej, pracy przeglądowej opublikowanej w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej lub oryginalnej pracy twórczej w języku obcym z listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 4 pkt

d)     współautor książki naukowej lub redakcja książki – 2 pkt

e)     współautor publikacji naukowej w języku obcym – 2 pkt

f)      współautor publikacji naukowej w języku polskim, współautor rozdziału w pracy zbiorowej – 1 pkt

g)     realizacja projektu badawczego promotorskiego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 4 pkt

h)     realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 3 pkt

i)        realizacja projektu finansowanego przez UWM w Olsztynie lub finansowanego z innych źródeł – 2 pkt

j)       aktywny udział w konferencjach lub cyklicznych konferencjach kół naukowych (wygłoszenie wykładu, prelekcji lub poprowadzenie seminarium) – 2 pkt

k)     aktywny udział w konferencjach lub cyklicznych konferencjach kół naukowych (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

l)        otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt

ł)   popularyzacja wiedzy naukowej, po 0,5 pkt za każde popularyzowanie wiedzy nie więcej niż 2 pkt

m)     zrealizowany zagraniczny staż naukowy trwający nie krócej niż 3 miesiące – 2 pkt

n)     zrealizowany krajowy staż naukowy trwający nie krócej niż 3 miesiące – 1 pkt

o)     przyznany patent chroniony prawami autorskimi – 3 pkt

3)       Wyceny punktowej postępu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a,b c,d,e,f,j,k,o dokonuje się wg zasady: liczba punktów przemnożona przez liczbę wskazanych osiągnięć naukowych.

4)       Wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej (dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu (kliniki), w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne:

a)     po zaliczeniu I rok studiów – maksymalnie 1 pkt

b)     od II – IV roku studiów – maksymalnie 3 pkt

6.      Do wniosku należy dołączyć odbitki prac i doniesień a w przypadku doktorantów z IV roku dodatkowo potwierdzenia o przyjęciu publikacji do druku.

7.      Efekty działalności naukowej może przedstawić do oceny przez komisję stypendialną tylko raz za ubiegły rok akademicki.

8.      Próg 50%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może zostać zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 60%.

9.      W średniej ocen o której mowa w ust. 3 pkt. 1 za dany rok akademicki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

10.  Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.

11.  W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 9, licząc każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

12.  W przypadku braku zaliczenia przedmiotu – w średniej uwzględnia się zero punktów.

13.  Średnia ocen za semestr powtarzany warunkowo składa się z:

1)     - ocen przedmiotów powtarzanych,

2)     - ocen przedmiotów, które obejmuje dany rok akademicki – pod warunkiem, że zostały one wcześniej zaliczone.

14.  Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie. Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

15.  Doktorant nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce, w przypadku wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.

16.  Stypendium za wyniki w nauce nie może być przyznane doktorantowi przebywającemu na urlopie. Jeżeli doktorant uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce, wypłatę stypendium wstrzymuje się z datą rozpoczęcia urlopu, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek doktoranta złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej w wysokości zgodnej z decyzją o przyznanym stypendium.

17.  Doktorant może otrzymać stypendium za wyniki w nauce przez okres nie dłuższy niż nominalny czas trwania studiów.

18.  Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, składa do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium, w terminie: do 20 października danego roku akademickiego.

19.  Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazanie go organowi przyznającemu świadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAPOMOGI

 

§ 13

1.      Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla doktoranta i może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

2.      Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.

3.      Doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.

4.      Doktorant, będący jednocześnie studentem innego kierunku, może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem.

5.      Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji – Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

6.      W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami Wydziałowych Komisji Stypendialnych, zapomogę może przyznać rektor.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych doktorant zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.

W przypadku bezpośredniego przyczynienia się doktoranta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 15

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje – rektor.

 

§ 16

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2009 roku.

Zmiany treści niniejszego regulaminu dokonane być mogą wyłącznie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Uzgodniono:

 


Przewodniczący

Rady Samorządu Doktorantów

 

mgr inż. Łukasz KIJEWSKI

 

Prorektor

do spraw kształcenia

 

dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM


 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.09.2009
Data publikacji:
16.10.2009 13:46
Data aktualizacji:
30.03.2011 07:18
Liczba wyświetleń:
4703
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument