Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie 56/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 września 2009 r.

 

w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010

 

Na podstawie § 17 ust.6 Statutu UWM w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz.1852, z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

1. Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 2

1. Kierownik wydziałowy studenckich praktyk z wyjątkiem praktyk związanych z pracą dyplomową inżynierską, licencjacką lub magisterską, z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za 100 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc, to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

2. Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę o której mowa w ust.1 za dodatkowym wynagrodzeniem.

 

§ 3

1.       Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za grupę 24 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

2.       Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę o której mowa w ust.1 za dodatkowym wynagrodzeniem.

 

§ 4

1.       Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej - otrzymuje:

a.      za wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, kwotę w wysokości:

·         za 6 tygodniową praktykę 1 studenta - 250 zł

·         za 5 tygodniową praktykę 1 studenta - 220 zł

·         za 4 tygodniową praktykę 1 studenta - 190 zł

·         za 3 tygodniową praktykę 1 studenta - 160 zł

·         za 2 tygodniową praktykę 1 studenta - 130 zł

b.      za wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem studenta- praktykanta podczas odbywania praktyk śródrocznych, kwotę i w wysokości:

·         za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów - 40 zł

·         za każde efektywne zajęcia próbne - 35 zł

·         za każde efektywne zajęcia asystenckie - 30 zł

2.       Kwoty, o których mowa w ust.1 przysługują za okres trwania praktyki i będą wypłacane na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, którą należy zarejestrować w Dziale Płac przed rozpoczęciem praktyki.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.09.2009
Data publikacji:
12.10.2009 11:45
Data aktualizacji:
12.10.2009 11:45
Liczba wyświetleń:
2237
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr56.pdf41.42 KB