Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg

http://bip.uwm.edu.pl/files/Zarz Nr 53 - Regulamin 2009.pdf">DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 53/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.   Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

1.   Traci moc Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2007 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2009 roku.

 

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2009

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

 

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

1.      Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.      Z funduszu o którym mowa w ust. 1 student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1)     stypendium socjalne,

2)     stypendium na wyżywienie,

3)     stypendium mieszkaniowe,

4)     stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

5)     stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

6)     zapomogi.

3.      Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1)     stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

2)     stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

4.      Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra, o których mowa w ust. 3 regulują odrębne przepisy.

 

§ 2

1.      Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, w części odnoszącej się do sportu, przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne.

2.      Świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 w części odnoszącej się do sportu, przyznaje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

 

§ 3

1.      Wydziałową Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje dziekan, spośród studentów delegowanych przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

2.      Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan.

3.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.      Wydziałowa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)     przewodniczącego,

2)     wiceprzewodniczącego,

3)     sekretarza.

2.      Kandydatów na poszczególne stanowiska w Wydziałowej Komisji Stypendialnej opiniuje Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego.

3.      Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje Rektor, spośród studentów delegowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

4.      Nadzór nad działalnością Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.

5.      W ramach nadzoru, Rektor może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

6.      Przewodniczącego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wybiera Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.

7.       Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1) wiceprzewodniczącego,

2) sekretarza.                  

11.  Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

12.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

13.  Od decyzji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 w części odnoszącej się do sportu, przysługuje studentowi prawo odwołania się do Rektora UWM - w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

14.  Do decyzji podjętych przez komisje stypendialne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

15.  Z prac komisji stypendialnych sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

16.  Na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej wyznaczony pracownik dziekanatu przygotowuje listy przyznanych świadczeń i przedkłada je dziekanowi.

17.   Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta.

18.  Organizację pracy komisji stypendialnych określają odrębne przepisy.

 

§ 4

1.      Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 w danym roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. 5 miesięcy w semestrze zimowym i 4 miesiące w semestrze letnim danego roku akademickiego.

2.      Stypendia, o których mowa w ust. 1 przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.

3.      Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są w ratach miesięcznych. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 dokonuje się w terminie do końca miesiąca.

4.      Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu, tylko na jednym z kierunków według własnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym z kierunków.

5.      Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

6.      Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 i 5 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

7.      Studentowi, który ukończył studia, stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy/ ostatni wymagany planem studiów egzamin.

 

§ 5

1.      Kwotę stypendium:

1)      socjalnego w wysokości minimalnej i maksymalnej,

2)      na wyżywienie,

3)      mieszkaniowego,

4)      specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5)     za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu,

ustala Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na początku każdego roku akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz wysokości dotacji na ten cel. Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 oraz na zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

2.      Kwoty stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, ustalają Wydziałowe Komisje Stypendialne w ramach środków przyznanych na Wydziały. Przydział środków na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki odbywa się na podstawie stanu studentów uprawnionych z miesiąca listopada oraz wysokości kwoty przeznaczonej na stypendia za wyniki w nauce, ustalonej pomiędzy Rektorem UWM, Kwestorem i Przedstawicielem Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

3.      Kwota stanowiąca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

4.      Wydziałowa Komisja Stypendialna dzieli kwotę przyznaną na świadczenia pomocy materialnej na kierunki uwzględniając liczbę studentów i ich potrzeby. W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna przy podziale środków uwzględnia specjalności.

5.      W przypadku przyznania uczelni dotacji na fundusz pomocy materialnej w wysokości innej niż zakładana przy rozdziale środków na stypendia i zapomogi w miesiącu listopadzie, dopuszcza się zmianę wysokości przyznanych świadczeń o współczynnik zmiany dotacji, po wcześniejszym uwzględnieniu zaplanowanych kosztów na remonty domów i stołówek studenckich.

6.      Określenie wysokości współczynnika zmiany dotacji następuje w drodze decyzji Rektora UWM w Olsztynie.

7.      Na podstawie decyzji Rektora, o której mowa w ust. 6, Wydziałowe Komisje Stypendialne dokonują ponownego przeliczenia wysokości przyznanych świadczeń pomocy materialnej.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 6

1.      Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną (stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu), na pisemny wniosek studenta.

2.      O przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 

§ 7

1.      Student traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)                       z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów,

2)                       w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)                       po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)                       gdy egzamin dyplomowy/ostatni wymagany planem studiów egzamin, odbywa się po zakończeniu ostatniego roku studiów, przewidzianego planem i programem studiów,

5)                       w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

6)                       gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)                       gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.

2.      W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów, student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego zachowuje, jeżeli spełnia warunki określone w § 9 ust. 2.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WYŻYWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 8

1.      Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.

2.      Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala Rektor w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być niższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992. z późn. zm.).

3.      Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w ust. 2. Sposób obliczenia wysokości stypendium socjalnego określa Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim, uwzględniając regulacje ust. 4.

4.      Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

5.      Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonych form pomocy materialnej, w terminach:

1)                       do 20 października – w semestrze zimowym,

2)                       do 1 marca – w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego danego roku akademickiego.

6.            W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego po terminie, o którym mowa w ust. 5 , prawo do stypendiów ustala się w sposób następujący:

1)                       za miesiąc, w którym złożono kompletny wniosek, gdy wpłynął on do dziekanatu wydziału do 10 dnia każdego miesiąca,

2)                       od następnego miesiąca, gdy kompletny wniosek wpłynął do dziekanatu wydziału po 10 dniu każdego miesiąca.

7.      Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, pracownik informuje wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku o brakujące, określone dokumenty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 9

1.      Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu:

1)     zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie,

2)     zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka i dzieci studenta.

2.      Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki, do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego dołącza kopię umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracującego małżonka i dzieci studenta. W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku kopii umowy najmu lokalu oraz dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie, student składa oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

3.      Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną, przyznającą stypendium mieszkaniowe o:

1)     rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (swojej lub swojego małżonka),

2)     podjęciu pracy przez małżonka, jeśli student pobiera świadczenie na podstawie ust. 1 pkt 2 .

 

§ 10

1.      Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z 2006r. z późn. zm., z uwzględnieniem ust. 2, pkt 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)     dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

2)     świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2,

3)     świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4)     świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.      Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie:

1)                       oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a)    studenta,

b)    małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c)    rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)                       zaświadczeń o dochodzie studenta i każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a)                             przychodzie,

b)                             dochodzie,

c)                             wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

d)                             wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

e)                             wysokości należnego podatku,

3)                       oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie studenta i każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)                       oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a)     wysokości dochodu,

b)     wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)     wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)     wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)     wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5)                       dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)    zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły lub szkoły wyższej,

b)    prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

c)    zaświadczeń z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu studenta i każdego członka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku,

d)    prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub ugody sądowej w sprawie wysokości alimentów.

3.      Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne studenta i jego rodziny, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta.

4.      Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów studenta oraz poszczególnych członków jego rodziny w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).

5.      W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

6.      W przypadku, gdy student lub rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

7.      W przypadku, gdy student lub rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

8.      W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu.

9.      W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

10.  Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)     posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)     posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)     jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,

4)     nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

11.  Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw studenckich (obydwoje małżonkowie są studentami), ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

12.  Jeżeli małżonek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

13.  Jeżeli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.

14.  W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu oraz ponownego złożenia właściwych dokumentów.

 

§ 11

1.      W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych dokumentów, o możliwości przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego decyduje trudna sytuacja materialna studenta, znajdująca potwierdzenie w ocenie środowiska, dokonana na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komisję stypendialną.

2.      Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się, uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3.      W przypadku przedłożenia wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów lub ugody sądowej wydanej wcześniej niż przed trzema laty, student składa pisemne oświadczenie, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za popełniane przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej, należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające otrzymywanie alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji.

4.      W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów, określających sytuację materialną.

5.      Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych studentów za zerową.

 

§ 12

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

§ 13

1.      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2.      Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.

3.      Stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

4.      Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

5.      W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

 

§ 14

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać student, który:

1)     uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz

2)     zaliczył semestr (rok) zgodnie z planem i programem studiów stwierdzony wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta, w terminach sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych (zimowej poprawkowej dla semestru zimowego i jesiennej poprawkowej dla semestru letniego), określanych dla danego roku akademickiego w Ramowej Organizacji Roku Akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiącej załącznik do decyzji Rektora.

2.      Podstawą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem.

3.      Stypendium otrzymuje 20% najlepszych studentów na danym roku, kierunku i formie studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), ze średnią nie niższą niż 3,80.

4.      W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna przy kwalifikacji do grupy 20% najlepszych studentów uwzględnia specjalności z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia magisterskich.

5.      Ostatecznej klasyfikacji do 20% grupy najlepszych studentów dokonują Wydziałowe Komisje Stypendialne mając na względzie sprawiedliwy podział środków i zrównanie kwot stypendiów za podobne osiągnięcia w nauce.

6.      W przypadku, gdy do grupy 20% kwalifikuje się większa liczba studentów z taką samą średnią progową, czyli najniższą średnią uprawniającą do otrzymania stypendium, Wydziałowa Komisja Stypendialna może zatwierdzić zwiększenie progu maksymalnie do 25%.

7.      Przepisu ust. 3 w zakresie określającym limit 20% nie stosuje się w przypadku, gdy liczba studentów ze średnią ocen nie niższą niż 3,80 nie stanowi zakwalifikowanej przez Wydziałową Komisję Stypendialną grupy 20% najlepszych studentów.

8.      Student ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok, a ubiegając się o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu wniosek z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia sportowe, w terminach:

1)     do 20 października danego roku akademickiego,

2)     do 1 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia magisterskich.

 

§ 15

1.      Studentowi otrzymującemu stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe nie przysługuje stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze środków uczelni.

2.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od planowego terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia), w części odnoszącej się do nauki, przyznaje się na podstawie średniej ocen obliczonej z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w części odnoszącej się do sportu przyznaje się na podstawie wyników sportowych osiągniętych na dwóch ostatnich semestrach studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

3.      Na podstawie średniej ocen uzyskanej na jednym kierunku w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, tylko na jednym ze studiowanych kierunków. Przepis niniejszy nie narusza postanowień art. 181 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia składa wniosek o stypendium za wyniki w nauce tylko na jednym kierunku, w pierwszej kolejności na kierunku pokrewnym.

4.      W przypadku jednoczesnego osiągania wysokich wyników w nauce i sporcie, student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce podwyższone o kwotę stypendium za wyniki w sporcie.

5.      Studentowi wznawiającemu studia może być przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie po zaliczeniu roku, na którym wznowił studia.

6.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr albo rok oraz przebywającemu na urlopie zdrowotnym, okolicznościowym i specjalnym w wymiarze czasowym określanym jako długoterminowy.

7.      Jeżeli student uzyska zgodę na powtarzanie semestru albo roku lub na urlop, o którym mowa w ust. 6 w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wypłatę stypendium wstrzymuje się. Po powrocie studenta z powtarzania lub urlopu wypłatę stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wznawia się, wyłącznie na wniosek studenta złożony do odpowiednio Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznaniu stypendium.

8.      Łączny okres wypłacania stypendium przed i po wznowieniu wypłaty jest równy okresowi, na który stypendium zostało przyznane.

 

§ 16

1.      Minimalna kwota stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, wynosi 50% najwyższego stypendium za wyniki w nauce.

2.      Osoby, które osiągnęły średnią ocen powyżej 3,80, otrzymują stypendia w zależności liniowej od 50% do 100% po uwzględnieniu posiadanych środków, liczby studentów, liczby studentów uprawnionych oraz średniej ocen za okres obliczeniowy.

 

§ 17

1.      W średniej ocen za dany rok akademicki, jako podstawę stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się w danej sesji egzaminem, określonych w planie studiów.

2.      W średniej ocen uwzględnia się oceny z:

1)     przedmiotów realizowanych zgodnie z planem i programem studiów,

2)     wybranego języka (języków),

3)     przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,

4)     przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kształcenia zawodowego, społecznego, humanistycznego i etycznego - wpisane w program,

5)     przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

3.      W średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:

1)     realizowanych z wyprzedzeniem,

2)     drugiej specjalności lub kierunku,

3)     kształcenia pedagogicznego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

4)     wychowania fizycznego,

5)     praktyk zawodowych.

4.      Średnią ocen ustala się uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczając każdą ocenę niedostateczną i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę ocen.

5.      W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, bądź nie zdania egzaminu kwalifikującego do powtórzenia przedmiotu bez konieczności powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) – w średniej uwzględnia się zero punktów.

6.      Średnia ocen za semestr zaliczony warunkowo składa się z:

1)     ocen przedmiotów powtarzanych,

2)     ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, że zostały one wcześniej zaliczone.

7.     Średnią ocen do celów stypendialnych student wylicza samodzielnie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest równa lub większa od pięciu. Weryfikacji wyliczonej przez studenta średniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.

8.     Średnią ocen studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uzyskaną w innej uczelni, w skali, w której najwyższą oceną jest 6,00 lub 5,50, przelicza się następująco:

1)       przy skali 6,00 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,2,

2)       przy skali 5,50 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,1.

9.     W uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może zarządzić dodatkowe potwierdzenie średniej ocen do celów pomocy materialnej.

 

§ 18

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu może otrzymać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uzyskał zaliczenie semestru (roku) zgodnie z planem i programem studiów stwierdzone wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć w terminach sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych (zimowej poprawkowej dla semestru zimowego i jesiennej poprawkowej dla semestru letniego), określanych dla danego roku akademickiego w Ramowej Organizacji Roku Akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiącej załącznik do decyzji Rektora.

2.      Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

3.      Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznając stypendium, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia opinię: przedstawicieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademickiego Związku Sportowego UWM lub prezesa klubu sportowego, którego student jest członkiem.

4.      Przy opiniowaniu wniosku o stypendium za wyniki w sporcie osoby wymienione w ust. 3, biorą pod uwagę nienaganną postawę studenta oraz poziom, na jakim wyniki sportowe zostały zdobyte.

5.      Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna po konsultacjach z przedstawicielem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickiego Związku Sportowego UWM, ustala kategorie poszczególnych progów na dany rok akademicki, w jakich przyznawane będą stypendia za wyniki w sporcie.

6.      Wysokości stypendiów w kategoriach poszczególnych progów określa Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na początku roku akademickiego.

7.      Student ubiegający się o stypendium musi systematycznie uczestniczyć w zajęciach sportowych.

8.      Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w porozumieniu z przedstawicielem Akademickiego Związku Sportowego UWM lub prezesem klubu sportowego, którego student jest członkiem, występują z wnioskiem o odebranie stypendium za wyniki w sporcie studentowi, który:

1)     został zawieszony w prawach zawodnika;

2)     został zdyskwalifikowany za zachowanie niegodne zawodnika i sportowca reprezentując kraj lub uczelnię.

9.      W przypadkach opisanych w ust. 8 odebranie studentowi stypendium następuje na podstawie wydania przez Rektora decyzji uchylającej przyznanie świadczenia przez Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną.

10.  Przedstawiciele, o których mowa w ust. 8, mogą wystąpić z wnioskiem o odebranie stypendium za wyniki w sporcie po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

11.  Studentowi, który nie otrzymał stypendium za wyniki w sporcie przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

12.  Odwołanie, o którym mowa w ust. 11 student składa w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich UWM.

 

§ 19

Student może otrzymywać tylko jedno z wymienionych stypendiów:

1)        stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu,

2)        stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2,

3)        stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VI

ZAPOMOGI

 

§ 20

1.      Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

2.      Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

3.      Student w roku akademickim może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

4.      W uzasadnionych przypadkach losowych zapomogę może przyznać Rektor.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

 

§ 22

1.      Środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki oraz zapomogi przyznawane są wydziałom na podstawie stanu osobowego studentów z miesiąca listopada w danym roku akademickim.

2.      Niewykorzystane w danym roku akademickim środki na świadczenia pomocy materialnej, będące w dyspozycji Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, po zakończeniu roku akademickiego zasilają ponownie uczelniany fundusz pomocy materialnej.

§ 23

1.      Regulamin obowiązuje od 1 października 2009 roku.

2.      Zmiany treści niniejszego Regulaminu dokonane mogą być w porozumieniu z Samorządem Studenckim wyłącznie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

 

 

Rafał KOSTYK

 

Prorektor ds. Studenckich

 

 

 

Prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA

 
Uzgodniono

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2009
Data publikacji:
15.09.2009 10:10
Data aktualizacji:
15.09.2009 10:10
Liczba wyświetleń:
5002
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz Nr 53 - Regulamin 2009.pdf127.31 KB