Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  51/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1.       w § 5 ust. 2 pkt. 3  otrzymuje brzmienie:

      „3) Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjnych”,

 

2.       w § 7 ust. 2 dodaje się pkt.8 w brzmieniu:

      „8) Dział Utrzymania Porządku”

 

3.       dodaje się  § 42a w brzmieniu:

       „1. Do zakresu działania Działu Utrzymania Porządku należy w szczególności:

1)       utrzymanie czystości w obiektach Uniwersytetu,

2)       obsługa portierni,

3)       organizowanie i prowadzenie szatni.

   2. Działem kieruje kierownik Działu.”

 

4.        w § 43 w pierwszym zdaniu wyrazy „Inwestycyjno-Technicznych” zastępuje się wyrazem „Inwestycyjnych”.

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2009r.

 

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2009
Data publikacji:
15.09.2009 09:41
Data aktualizacji:
15.09.2009 09:41
Liczba wyświetleń:
2500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr 51.pdf46.76 KB