Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                                                        DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 55/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Karta Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2008 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

 

Karta Audytu Wewnętrznego

Zespołu Audytu Wewnętrznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Karta Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Kartą, określa zakres, cele, zadania i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz prawa i obowiązki audytora wewnętrznego w UWM w Olsztynie.

2.      Użyte w Karcie wyrażenia oznaczają:

1)     audyt wewnętrzny – ogół działań, przez które JM Rektor uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Uniwersytetu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności,

2)     audytor wewnętrzny - pracownika Uniwersytetu przeprowadzającego audyt wewnętrzny i podlegającego bezpośrednio JM Rektorowi,

3)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

4)     Rektor - JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

5)     jednostka audytowana - jednostki organizacyjne Uniwersytetu, w których przeprowadzany jest audyt,

6)     obszar ryzyka – procesy, zjawiska wymagające przeprowadzenia audytu wewnętrznego,

7)     ryzyko – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku Uniwersytetu lub które może stanowić przeszkodę w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań Uniwersytetu.

 

Rozdział II

Podstawa prawna

 

§ 2

 Audyt wewnętrzny prowadzony jest w Uniwersytecie na podstawie :

1)     Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 poz. 2104 z późn. zm.),

2)     Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2008 roku Nr 66 poz. 406),

3)     Rozporządzenia Ministra Finansów w z dnia 4 kwietnia 2008 roku (Dz. U. Nr 61 poz. 378) w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,

4)     Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006r Nr 7 poz.70),

5)     Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych wprowadzonej Komunikatem Nr 16/2006 roku z dnia 18 lipca 2008 roku,

6)     Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2006R. Nr 7 poz. 56) .

 

Rozdział III

Cele, zadania i zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego

 

§ 3

 1. Celem działalności audytu wewnętrznego jest:

1)     identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością Uniwersytetu w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem i ocena systemu kontroli wewnętrznej,

2)     niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Uniwersytecie,

3)     wyrażanie opinii w zakresie skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie działalności Uniwersytetu,

4)     dostarczenie Rektorowi, na podstawie oceny systemu skuteczności kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że Uniwersytet działa prawidłowo,

5)     składanie Rektorowi informacji oraz wniosków mających na celu poprawę działalności Uniwersytetu w określonych obszarach, na podstawie dokonanych ustaleń.

 1. Do zadań audytu wewnętrznego należy:

1)     opracowywanie rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,

2)     realizacja zadań audytowych wynikających z planu rocznego,

3)     realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez Rektora,

4)     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,

5)     sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,

6)     wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu.

 1. Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Uniwersytecie, w tym procedur kontroli finansowej powinno prowadzić do uzyskania przez Rektora obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.
 2. Ocena, o której mowa w ust. 3 dotyczy w szczególności:

1)      zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Uniwersytecie procedurami wewnętrznymi,

2)     efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli.

 1. Audyt wewnętrzny powinien prowadzić do rzetelnego i obiektywnego:

1)     ustalenia stanu faktycznego w zakresie działalności Uniwersytetu,

2)     określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień,

3)     przedstawienia zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

 

§ 4

 1. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu.
 2. Audytor wewnętrzny jest zobowiązany w szczególności do:

1)     systematycznego podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

2)     powiadomienia Rektora o każdym przypadku usiłowania wywarcia wpływu na jego działania.

 1. Audytor wewnętrzny:

1)     nie może uczestniczyć w działalności operacyjnej oraz przeprowadzać audytów w jednostkach, w których wykonywał czynności operacyjne przed upływem jednego roku poprzedzającym wykonanie audytu,

2)     nie może przyjmować takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania,

3)     nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenie audytu wewnętrznego, wspomaga Rektora we właściwej realizacji tych procesów,

4)     nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą zidentyfikować znamiona przestępstwa.

 

Rozdział IV

Zadania zapewniające

 

§ 5

 1. Audyt wewnętrzny obejmuje niezależne badania i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem, procesów kontroli oraz systemu zarządzania, a w szczególności:
 2. zgodność działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 3. sposób opracowania i wdrożenia procedur,
 4. identyfikacja i monitorowanie procesów występujących w Uniwersytecie,
 5. przegląd przyjętych mechanizmów kontroli,
 6. zabezpieczenie mienia,
 7. efektywność i gospodarność wykorzystywania zasobów,
 8. system zarządzania ryzykiem, jego prawidłowość i gwarancje osiągnięcia celów ,
 9. ocenę dostosowania działań jednostek audytowanych do ustalonych uprzednio zaleceń audytu.
 10. Audytor wewnętrzny wykonuje zadania zapewniające wynikające z planu rocznego, bądź w uzgodnieniu z Rektorem, poza planem audytu.
 11. Audytor wewnętrzny dokumentuje poszczególne etapy zadania audytowego.
 12. W przypadkach gdy wymagane są specjalne kwalifikacje audytor po uzgodnieniu z Rektorem może, powołać rzeczoznawcę.

 

Rozdział V

Czynności doradcze

 

§ 6

1.      Celem czynności doradczych jest usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu.

2.      Audytor wewnętrzny wykonuje usługi doradcze w postaci:

1)     analizy mechanizmów kontrolnych,

2)     uczestnictwo w stałych komisjach, zespołach w celu dokonania analizy działalności operacyjnej,

3)     wydawania zaleceń,

4)     zadania doradcze w sytuacjach wyjątkowych poprzez uczestnictwo w zespole do udzielenia czasowej pomocy niezbędnej do terminowego załatwienia spraw.

3.      Czynności doradcze mogą by wykonywane na podstawie planu rocznego, na wniosek Rektora lub innych osób, które należą do Władz Uniwersytetu (o tym fakcie audytor informuje Rektora), bądź z inicjatywy audytora wewnętrznego.

4.      Czynności doradcze nie mogą naruszać zasad obiektywizmu i niezależności.

5.      Cel i zakres czynności doradczych są przez audytora dokumentowane w formie sprawozdania lub notatki.

 

Rozdział VI

Planowanie, sprawozdawczość, czynności sprawdzające

 

§ 7

1.      Audytor wewnętrzny posiada pełną swobodę w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka i realizacji zadania audytowego.

2.      Audyt wewnętrzny prowadzony jest na podstawie rocznego planu audytu wynikającego z analizy ryzyka, sporządzonego w porozumieniu z Rektorem i w terminie do końca października każdego roku przekazywany jest Rektorowi i Ministrowi Finansów.

3.      Audyt wewnętrzny może być prowadzony poza planem rocznym audytu, w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Rektorem Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego zadania zapewniającego zgodnie z trybem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów, w którym prezentuje ustalenia i zalecenia dokonane w czasie audytu wewnętrznego.

4.      Sprawozdanie końcowe z przeprowadzonego zadania zapewniającego jest przekazywane Rektorowi i kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której był przeprowadzony audyt.

5.      Audytor wewnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny stopnia wdrożeń wydanych zaleceń. Wyniki czynności sprawdzających audytor wewnętrzny zamieszcza w notatce informacyjnej.

6.      Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu za rok poprzedni audytor wewnętrzny sporządza i przekazuje Rektorowi oraz Ministrowi Finansów do końca marca następnego roku.

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego

 

§ 8

Audytor wewnętrzny ma prawo do:

1.      przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności Uniwersytetu,

1)     swobodnego dostępu do wszystkich pracowników, wszelkich informacji, danych, dokumentów związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień i wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

2)     swobodnego dostępu do pomieszczeń z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

3)     uzyskiwania od kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych informacji i wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia audytu wewnętrznego,

4)     składania, z własnej inicjatywy, wniosków, mających na celu usprawnienie działalności Uniwersytetu,

5)     żądania od kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych informacji i wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego w Uniwersytecie,

6)     w przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, w uzgodnieniu z Rektorem, powołania rzeczoznawcy.

2.   Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za:

1)      opracowanie rocznego planu na podstawie wyników analizy ryzyka,

2)      opracowanie planu strategicznego audytu,

3)      wykonanie zadań audytowych przyjętych w planie audytu oraz zadań pozaplanowych.

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki kierowników i pracowników

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

 

§ 9

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych mają prawo do uczestniczenia w procesie audytu wewnętrznego, a w szczególności:

1)     zapoznania się z ustaleniami audytora wewnętrznego,

2)     składania wyjaśnień z zakresu przedmiotu audytu wewnętrznego,

3)     zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń pracy i zachowania audytora wewnętrznego.

2.      Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazywania w terminie wskazanym przez audytora wewnętrznego materiałów i informacji z zakresu działania ich jednostek, które audytor uzna za konieczne do realizacji zadania audytowego.

3.      Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek współpracować z audytorem wewnętrznym w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, identyfikacji i monitoringu procesów zachodzących w Uniwersytecie, jeśli taka współpraca jest niezbędna.

4.      Kierownicy jednostek, w których przeprowadzany jest audyt wewnętrzny mają obowiązek w zakresie swoich kompetencji przedkładać audytorowi wewnętrznemu plan działań naprawczych w odpowiedzi na poszczególne ustalenia audytu lub przedstawić w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podjęcia działań naprawczych.

 

Rozdział IX

Ocena audytu wewnętrznego

 

§ 10

1.      Ocena działalności audytu wewnętrznego dotyczy jakości, zgodności ze standardami i obowiązującymi procedurami.

2.      Ocena wewnętrzna winna obejmować ocenę bieżącą działalności audytu wewnętrznego oraz okresowe przeglądy dokonywane metodą samooceny.

3.      Ocena zewnętrzna dokonywana jest przez właściwą jednostkę organizacyjną Ministerstwa Finansów.

 

Rozdział X

Relacje z instytucjami kontrolnymi

 

§ 11

1.      Audytor wewnętrzny z instytucjami kontrolnymi porozumiewa się za pośrednictwem lub w porozumieniu z Rektorem Uniwersytetu.

2.      Dokumentację z prowadzenia audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny udostępnia organom kontrolnym w porozumieniu bądź za pośrednictwem Rektora.

3.      Ustalenia organów kontrolnych audytor uwzględnia w procesie planowania, oceny ryzyka i wykonywania zadań audytowych.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.12.2008
Data publikacji:
25.08.2009 11:18
Data aktualizacji:
25.08.2009 11:43
Liczba wyświetleń:
3795
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz Nr 55 - KARTA AUDYTU WEWNEN z poprawkami.pdf71.53 KB