Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 43/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 lipca 2009 r.

 

w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

Do Zarządzenia Nr 33 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się zasady zwrotu kosztów podróży osobie współpracującej z uczelnią.

§ 2

Ujednolicona treść „Zasad” stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 21 lipca 2009 roku

Zasady ustalania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1

1.   Do odbycia podróży może być skierowany student lub doktorant realizujący na rzecz Uniwersytetu zadanie, do wykonania którego nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu.

2.   Zwrot kosztów podróży przysługuje również osobie współpracującej z uczelnią na podstawie podpisanych umów (umowa o dzieło, umowa o współpracy).

3.   Wykonywanie zadań na rzecz Uniwersytetu związane jest w szczególności z:

1)     obowiązkami recenzenta pracy naukowej,

2)     realizacją tematów badawczych prowadzonych w Uniwersytecie,

3)     reprezentowaniem samorządu studenckiego, samorządu doktorantów lub innej organizacji działającej w Uniwersytecie,

4)     realizacją zadań kół naukowych,

5)     reprezentowaniem Uniwersytetu w innych sprawach (np. promocja Uniwersytetu).

§ 2

Osoby współpracujące, studenci i doktoranci realizujący na rzecz Uniwersytetu zadanie, do wykonania którego nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu, odbywają podróż na podstawie polecenia wyjazdu, przyjazdu lub zaproszenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad, podpisanego przez osobę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i zarejestrowanego w rejestrze prowadzonym przez jednostkę organizacyjną.

§ 3

1.   Rejestr, o którym mowa w § 2, prowadzony jest według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszych Zasad w jednostkach organizacyjnych wystawiających osobom współpracującym, studentom lub doktorantom polecenie wyjazdu przez wyznaczonego pracownika jednostki.

2.   W przypadku rezygnacji z podróży po wydaniu polecenia wyjazdu w rejestrze dokonuje się o tym wzmianki wpisując w kolumnie „uwagi” - „anulowano”.

§ 4

1.   Polecenie wyjazdu powinno być czytelnie wypełnione i zawierać:

1)     numer,

2)     dane osoby kierowanej,

3)     miejsce pobytu,

4)     czas pobytu,

5)     cel podróży,

6)     akceptowany rodzaj środka transportu,

7)     datę wystawienia,

8)     podpis osoby posiadającej upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki kierującej, zapraszającej osobę współpracującą, studenta lub doktoranta.

 

2.   W przypadku braku możliwości skorzystania ze środków transportu zbiorowego (autobus, kolej) oraz wyrażenia zgody na przejazd w podróży samochodem będącym własnością osoby współpracującej, studenta lub doktoranta, osoba działająca w imieniu Uniwersytetu, o której mowa w ust. 1 pkt. 8 określa stawkę za jeden kilometr przebiegu stosując zasadę,  że stawka ta nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie   art. 43 ust.2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r.,  Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).

§ 5

1.   Podstawą wypłacenia należności z tytułu podróży osoby współpracującej, studenta lub doktoranta realizujących na rzecz Uniwersytetu zadanie, do którego wykonania nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu, jest prawidłowo wypełniony druk polecenia wyjazdu wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty: bilety, faktury za noclegi, faktury za opłacenie kosztów szkolenia itp., złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

2.   Polecenie wyjazdu musi zawierać potwierdzenie odbycia podróży, dokonane w miejscu pobytu.

3.   W przypadku, gdy polecenie wyjazdu nie może być potwierdzone w miejscu pobytu, realizację celu podróży potwierdza osoba zapraszająca lub kierująca.

4.   Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem ulg stosowanych przez przewoźników bez względu na to z jakiego tytułu te ulgi przysługują.

§ 6

1.   Wysokość należności z tytułu podróży odbywanej na podstawie polecenia wyjazdu, zaproszenia ustala się na podstawie stawek przyjętych do ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu z tytułu podróży służbowej.

2.   Wypłata środków z tytułu podróży odbywa się w formie przelewu środków na osobisty rachunek bankowy osoby współpracującej, studenta lub doktoranta.

3.   Nie dokonuje się zwrotu należności z tytułu podróży w przypadku złożenia dokumentów po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.07.2009
Data publikacji:
30.07.2009 11:34
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:48
Liczba wyświetleń:
4307
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaL Nr 1 do ZASADdruk polecenia wyjazdu.doc52.5 KB
ZaLNr 2 do ZASADrejestr polecen wyjazdu.doc36.5 KB
ZarzNr 43 - rozliczanie podrozy słuzb.pdf45.29 KB