R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej

Załącznik do Zarządzenia Nr 23 Rektora z dnia 5 lipca 2007 r.

R E G U L A M I N

Centrum Badań Europy Wschodniej

Założenia ogólne

§ 1

1.      Centrum Badań Europy Wschodniej (w skrócie CBEW), zwane dalej Centrum tworzy się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

2.      Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.

3.      Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

Zadania Centrum

§ 2

Do podstawowych zadań Centrum w szczególności należy:

1) prowadzenie badań naukowych,

2) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,

3) organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

4) inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,

5) prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,

6) pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,

7) prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,

8) prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

a. działalność medialną,

b. działalność wydawniczą,

c. portal internetowy.

§ 3

Centrum za zgodą Rektora może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

Organy Centrum i ich kompetencje

§ 4

Organami Centrum jest Dyrektor oraz Rada Naukowa.

§ 5

1.          Dyrektor Centrum jest powoływany przez Rektora na okres 5 lat spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.          Rektor może odwołać Dyrektora Centrum z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub Prorektora nadzorującego funkcjonowanie Centrum.

3.          Dyrektor Centrum kieruje pracą Centrum i jest odpowiedzialny za jego działalność zgodnie z zasadami określonymi w § 51 Statutu.

4.          Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uniwersytetu,

2)     koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum,

3)     opracowywanie rocznych planów działalności Centrum,

4)     zarządzanie majątkiem Centrum zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami,

5)     inicjowanie i nadzór nad organizacją konferencji i innych imprez naukowych,

6)     składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum, po jego uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową, w terminach obowiązujących jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

§ 6

1.      Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centrum.

2.      Kadencja członków Rady Naukowej odpowiada kadencji Dyrektora Centrum.

3.      Członków Rady Naukowej powołuje Rektor na wniosek właściwego Prorektora.

4.      W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) właściwy Prorektor lub wyznaczona przez niego osoba,

2) członkowie Rady Naukowej w liczbie co najmniej trzech, wybierani spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5.      W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą jej członkowie oraz Dyrektor Centrum.

6.      Z tytułu pracy w Radzie Naukowej członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.

7.      Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:

1) opiniowanie kierunków działalności Centrum, w tym ustalanie priorytetów zgłaszanych wniosków i tematów badawczych,

2) ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

3) planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

4)opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum,

5) opiniowanie projektów przyjętych do realizacji przez Centrum,

6) opiniowanie zespołów badawczych i osób zgłaszających gotowość realizacji projektów,

7) opiniowanie projektów umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

8) planowanie działalności wydawniczej.

§ 7

1.          Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

2.          Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwołuje właściwy Prorektor.

3.          Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

4.          Rada Naukowa podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

5.          Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

Mienie i finanse

§ 8

1.      Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2.      Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9

1.      Pierwsza kadencja Rady Naukowej trwa od momentu jej powołania do zakończenia kadencji władz Uniwersytetu.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2007
Data publikacji:
27.07.2009 09:07
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:58
Liczba wyświetleń:
3740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument