Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.

 

Zarządzenie Nr 31/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2009 r.

 

w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251. poz. 1852), zarządza się co następuje:

§1

Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za prace wykonywane w warun­kach szkodliwych dla zdrowia rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny. ze względu na warunki wykonywanej pracy.

§2

Stawki dodatku ustalane są kwotowo, w wysokości:

 1. przy pierwszym stopniu szkodliwości 34 zł.
 2. przy drugim stopniu szkodliwości 51 zł.
 3. przy trzecim stopniu szkodliwości 68 zł.
 4. pracujący z otwartymi źródłami promieniowania (pracownia klasy III), Inspektorzy Ochrony Radiologicznej 238 zł.

§3

 1. Pierwszy stopień szkodliwości obejmuje prace wykonywane:

1)    w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2)    w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3)    w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

4)    w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu.

 1. Drugi stopień szkodliwości obejmuje prace wykonywane w warunkach:

1)    narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2)    narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3)    narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibracji, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych,

4)    narażenia na hałas przekraczający dopuszczalne normy.

 1. Trzeci stopień szkodliwości obejmuje prace wykonywane:

1)    w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych I i II gr. wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie substancji, preparatów, czynników, lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

2)    w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

3)    w kontakcie z chorobotwórczym materiałem biologicznym.

§4

Podstawą uznania wykonywania pracy w warunkach szkodliwych są:

 1. wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przeprowadzanych w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645),
 2. praca w warunkach szkodliwych przez co najmniej 40 godzin w miesiącu,
 3. potwierdzenie przez Inspektora Ochrony Radiologicznej pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

§5

1.    Kierownicy jednostek organizacyjnych w terminie do 30 września każdego roku składają w Dziale BHP wniosek kierowany do rektora o przyznanie dodatku specjalnego za pracę w warunkach szkodliwych według wzoru określonego w załączniku nr 1.

2.    W przypadku zmiany warunków pracy kierownik jednostki organizacyjnej składa wniosek korygujący.

3.    Decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego podejmuje rektor na podstawie wniosku kierownika jednostki (zał. 1) i po zasięgnięciu opinii kierownika Działu BHP.

4.    Jednostki organizacyjne są zobowiązane do prowadzenia ewidencji czasu pracy w warunkach szkodliwych według wzoru określonego w załączniku nr 2.

5.    Ewidencje, o której mowa w ust. 3, przed przekazaniem jej kopii do Działu BHP, podpisuje kierownik jednostki.

6.    Kierownicy jednostek są zobowiązani w terminie do 5 dnia następnego miesiąca przedstawić w Dziale BHP kserokopie ewidencji czasu pracy pracowników pracujących w warunkach szkodliwych (zał. 2) wraz ze zbiorczą listą nazwisk pracowników upoważnionych do otrzymania dodatków specjalnych i określeniem stopnia szkodliwości sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 3.

7.    Dział BHP na podstawie dostarczonych załączników opiniuje zasadność wniosków i przekazuje listę (zał. nr 3) do Sekcji Płac.

§6

 1. Dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych wypłacany jest po przepracowanym miesiącu w warunkach szkodliwych.
 2. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków specjalnych w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia, pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości dla zdrowia.

§7

Traci moc Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 20 czerwca 2007 roku.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.06.2009
Data publikacji:
10.07.2009 12:54
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:34
Liczba wyświetleń:
4192
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik Nr 1.doc48 KB
zalącznik nr 2.doc56.03 KB
załączniki nr 3.doc61.96 KB