Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  40/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6  lipca 2009r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     w § 7  ust. 1 skreśla się pkt. 1,

2.     w § 19:

1)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biuro Rektora zapewnia obsługę sekretarską Rektora, Prorektorów i Kanclerza oraz posiedzeń Senatu  i uroczystości ogólnouczelnianych.”

2)    dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

1)     „7. Sekretariat Kanclerza:

2)     prowadzi ewidencję korespondencji,  terminarz spraw, zebrań i spotkań Kanclerza,

3)     kontroluje przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem ciał kolegialnych, współpracujących z Kanclerzem,

4)     przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza,

5)     zgłaszającym się interesantom wskazuje jednostki organizacyjne właściwe tematycznie, do rozpatrzenia ich sprawy,

6)     prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Kanclerza,

7)     przechowuje pieczęcie oraz korespondencje związaną z zakresem działania Kanclerza,

8)     prowadzi obsługę administracyjną  Kanclerza,

9)     współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Kanclerza.”

3.   skreśla się  § 28,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.07.2009
Data publikacji:
07.07.2009 09:01
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:45
Liczba wyświetleń:
4136
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz nr 40 w spr.zmian w reg org.pdf39.87 KB