Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  34 /2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29  czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje: 

§ 1

 

w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1.       w § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) biuro – jednostkę organizacyjną funkcjonującą samodzielnie lub w strukturze działu „

 

2.       w § 1 ust. 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

      „3) dział – jednostkę organizacyjną o składzie osobowym nie mniejszym niż 5 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy”

 

3.       w § 3 ust. 2 po pkt.9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

      „10) Dział Obsługi Projektów Europejskich”,

 

4.       w § 5 ust. 2  pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

      „3) Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji”,

 

5.       w § 7  ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

      „1) Dział Inwestycji i Eksploatacji”,

 

6.       w § 7 ust. 3 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

      „3) jednostki organizacyjne Działu Obsługi Projektów Europejskich z wyjątkiem Biura obsługi projektów edukacyjnych”,

 

7.       po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: 

„§ 26a 

  1. Zadania Biura obsługi projektów edukacyjnych obejmują działania:

1)     informacyjne i doradcze,

2)     koordynacyjne,

3)     projektowe

  1. Działania informacyjne i doradcze obejmują:

1)        prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy zagranicznych wspierających rozwój działalności dydaktycznej i naukowej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

2)        udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie tworzenia i realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;

3)        przedstawianie Rektorowi, co najmniej dwa razy w roku, informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie projektów oraz zaawansowaniu prac nad ich realizacją;

4)        doradztwo w zakresie formalno-prawnych uwarunkowań aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych;

5)        prowadzenie rejestrów:

a)    przygotowywanych wniosków o dofinansowanie projektu,

b)    porozumień i umów konsorcjum w sprawie realizacji projektu,

c)     umów o dofinansowanie projektu oraz korespondencji z tym związanej

 

  1. Do działań koordynacyjnych należy:

1)        udział w tworzeniu uczelnianego planu pozyskiwania środków rozwojowych z funduszy zagranicznych

2)        planowy monitoring realizowanych projektów na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji składanej przez kierowników projektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz treści zawartych w tym zakresie umów;

3)        podejmowanie działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu;

4)        przeprowadzanie analizy wyników oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w celu opracowania procedur umożliwiających uniknięcia błędów;

5)         nadzór nad przekazywaniem do archiwum oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu po okresie przechowywania jej w jednostce realizującej projekt;

6)        udostępnianie na zlecenie Rektora dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez uprawnione instytucje.

 

  1. Działania projektowe obejmują przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zleconych przez rektora i prorektorów.

8.       § 44 otrzymuje brzmienie:

„ § 44 

1.          W Dziale Inwestycji i Eksploatacji wyodrębnia się:

1)       Biuro techniczne,

2)       Sekcja ciepłownictwa,

3)       Sekcja eksploatacji,

4)       Stolarnię. 

 

  1. Do zadań Biura technicznego należy w szczególności:

1)      przygotowywanie wszystkich faz procesów inwestycyjnych,

2)      sprawdzanie, weryfikowanie dokumentacji projektowych inwestycji,

3)      udział w procesach wyłaniania wykonawców zadań  przygotowawczych, inwestycyjnych,  remontowych,

4)       udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych,

5)       uczestnictwo w prowadzeniu inwestycji  i  remontów, w tym w pracach komisji odbiorów robót,

6)      monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych,

7)      przygotowywanie planów remontów, modernizacji i inwestycji,

8)      przygotowywanie dokumentacji  zadań remontowych,

9)      monitorowanie  robót remontowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne,

10)   sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi,

11)   wykonywanie  nadzoru  nad  konserwacją  dźwigów osobowych i towarowych oraz systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

12)   prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej uczelni oraz  inicjowanie działań poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

13)  prowadzenie analiz zużycia mediów  (woda, energia elektryczna, gaz, ciepło, ścieki),

14)   prowadzenie właściwych ewidencji zadań inwestycyjnych, remontowych,  umów i innych spraw, wynikających z wewnętrznych aktów normatywnych uczelni

15)   wydawanie warunków technicznych stosownie do posiadanych uprawnień i kompetencji służbowych,

16)   prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i dopilnowywanie wykonywania przeglądów instalacji  i kontroli,

17)    prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Biura Technicznego oraz dbanie o te mienie,

18)   przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

19)  Nadzór sieci energetycznej 15000 kV,

20)    współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

 

  1. Sekcja ciepłownictwa wykonuje zadania w zakresie:

1)   eksploatacja sieci cieplnej uczelni, wewnętrznej i zewnętrznej oraz sieci użytkowanej przez  uczelnię,

2)   eksploatacja kotłowni gazowych, olejowych i  zasilanych paliwami stałymi,

3)   prowadzenie stałego procesu modernizacji sieci ciepłowniczej,

4)   stałe monitorowanie stanu technicznego sieci ciepłowniczej,

5)   inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy racjonalności wykorzystania energii cieplnej,

6)   inicjowanie przedsięwzięć w zakresie stosowania energii odnawialnej,

7)   wydawanie warunków  technicznych przyłączania nowych obiektów do sieci jak również  modernizowania istniejących,

8)    udział w przygotowaniu i realizacji inwestycji, modernizacji i remontów w zakresie ciepłownictwa,

9)    pozostawanie w stałej gotowości zabezpieczenia obiektów w energię cieplną w sytuacjach  awaryjnych,

10)    prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Ciepłownictwa oraz dbanie o te mienie,

11)    prowadzenie ewidencji i rozliczeń wykonywanych zadań,

12)   przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

13)   wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości,

14)   współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

 

  1.  Zakres działania Sekcji eksploatacji obejmuje:

1)     wykonywanie bieżących prac eksploatacji  technicznej budynków i urządzeń uczelni (ślusarskie, szklarskie,  elektryczne, malarskie, budowlane, wentylacyjne, dekarskie, sanitarne, tapicerskie),

2)      wykonywanie bieżących prac  eksploatacyjnych infrastruktury technicznej zewnętrznej (wod-kan,  sieci i urządzenia elektryczne),

3)     przygotowywanie i realizacja robót remontowych oraz modernizacyjnych,

4)     wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

5)     prowadzenie całodobowych dyżurów w zakresie pogotowia energetycznego,

6)     zabezpieczenie zgromadzeń, imprez kulturalnych organizowanych przez władze uczelni w zakresie swoich uprawnień,

7)     prowadzenie ewidencji zleceń i  rozliczeń wykonywanych zadań,

8)     prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Eksploatacji oraz dbanie o te mienie,

9)     przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz  i  opinii technicznych,

10) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

 

  1.  Do zadań Stolarni należy:

1)        przygotowywanie i wykonywanie mebli , galanterii drzewnej, na wyposażenie jednostek organizacyjnych uczelni,

2)        wykonywanie napraw mebli  i  wyposażenia,

3)        wykonywanie innych usług stosownie do posiadanych umiejętności i wyposażenia technicznego,

4)        świadczenie usług stolarskich jednostkom obcym na warunkach określonych wg odrębnych aktów  prawnych uczelni,

5)        prowadzenie ewidencji zleceń i  rozliczeń wykonywanych zadań,

6)        prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Stolarni  oraz dbanie o to mieni,

7)        wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości,

8)         współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.”                          

  1. po §  45 dodaje się §  45 a w brzmieniu:

„§  45 a 

1.        W skład Działu Obsługi Projektów Europejskich wchodzą:

1)         Biuro obsługi projektów edukacyjnych,

2)         Biuro projektu BIO,

3)         Biuro projektu TECHNO,

4)         Samodzielne stanowisko obsługi projektów inwestycyjnych.

 

2.        Nadzór nad  Działem Obsługi Projektów Europejskich pełni Prorektor ds. rozwoju uczelni.

3.        Bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Działu Obsługi Projektów Europejskich, z wyjątkiem Biura obsługi projektów edukacyjnych, pełni Zastępca Kanclerza ds. inwestycji.

 § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

REKTOR 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2009
Data publikacji:
07.07.2009 08:31
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:38
Liczba wyświetleń:
3622
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzadzenie nr 34w sprawie reg. org.pdf61.93 KB