Nr 206 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Hubertowi ORŁOWSKIEMU

                                                                                                DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 206

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Hubertowi ORŁOWSKIEMU

§ 1

Na podstawie § 4 Statutu Uniwersytetu Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Hubertowi ORŁOWSKIEMU, czł. koresp. PAN

  • za wybitne osiągnięcia w zakresie badań naukowych dotyczących kultury i literatury niemieckiej, szczególnie zagadnień życia literackiego w III Rzeszy oraz nad różnorodnymi związkami polsko-niemieckimi, w tym stereotypami narodowymi;
  • za rozwój intelektualny trzech pokoleń germanistów polskich, w tym także studentów i naukowców pochodzących z Warmii i Mazur;
  • za szerzenie i popularyzowanie wiedzy o historii i teraźniejszości rodzinnej Warmii, w Polsce i poza jej granicami.

§ 2

Wniosek Promotora prof. dr. hab. Andrzeja Staniszewskiego w tej sprawie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 206 Senatu UWM

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

Wniosek

o nadanie tytułu doktora honoris causa

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu

 

Rada Wydziału Humanistycznego UWM na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2008 roku podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Hubertowi Orłowskiemu, polskiemu germaniście, prof. zwyczajnemu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektorowi Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, urodzonemu 22 maja 1937 roku w Podlejkach na Warmii.

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poparł tę ideę i w dniu 29 listopada 2008 roku podjął uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Hubertowi Orłowskiemu. Funkcję promotora powierzono prof. dr. hab. Andrzejowi Staniszewskiemu, zaś ocenę zasadności wniosku powierzono recenzentom reprezentującym trzy różne środowiska i prezentującym zróżnicowane specjalności badawcze, zgodnie zresztą z synkretycznym i bogatym zarazem dorobkiem naukowym prof. dr hab. Huberta Orłowskiego. Zgodnie z decyzją Senatu UWM zostali nimi:

  • prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. dr hab. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
  • prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wymienieni recenzenci, wyjątkowo zgodnie, w nadesłanych recenzjach, poparli decyzję Senatu UWM w Olsztynie o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Hubertowi Orłowskiemu. W nadesłanych opiniach pojawia się nawet poczucie satysfakcji wymienionych badaczy, że właśnie w środowisku olsztyńskim podjęto taką inicjatywę.

Z trzech recenzji wynikają określone konstatacje. Zatem prof. dr hab. Hubert Orłowski jest literaturoznawcą, germanistą, który w tej dziedzinie osiągnął sławę ogólnoeuropejską. Skoncentrował swoje zainteresowania badawcze wokół zagadnienia: literatura i kultura niemiecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu III Rzeszy. Ich efektem było prekursorskie w skali europejskiej dzieło: „Literatura III Rzeszy” (1975- I wydanie, 1979- II wydanie). Wraz z Christophem Klessmannem współtworzył słynną serię wydawniczą „Poznańska Biblioteka Niemiecka”. Do tej pory ukazało się w jej ramach 30 tomów. Poszczególne publikacje cieszyły się zasłużoną renomą zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (np. „Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka” czy „Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego”).

W roku 2006 prof. dr hab. H. Orłowski wydaje – wspólnie z Czesławem Karolakiem i Wojciechem Kunickim – kolejne monumentalne dzieło: „Dzieje kultury niemieckiej”. Zaczyna być postrzegany – nie tylko w środowisku germanistów – jako wybitny znawca twórczości pisarzy niemieckich: Tomasza Manna, Heinricha Manna, Gűntera Grassa, Hermana Hessego. Jego prace są tłumaczone we wszystkich krajach niemieckiego obszaru językowego. Jest to także efekt doświadczeń translatorskich i redaktorskich, które zdobywał prof. dr hab. Hubert Orłowski przez kolejne dekady jako wydawca antologii literackich: „Nieznany cel. Antologia opowiadań RFN” (1974), „Antologia dramatu NRD” (1980), „Współczesna myśl literaturoznawcza w RFN” (1986), „Wobec faszyzmu. Intelektualiści niemieccy o faszyzmie” (1987).

Pomiędzy kolejnymi antologiami ukazywały się inne, niezwykle wartościowe publikacje poświęcone relacjom polsko-niemieckim, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, chociażby „Zrozumieć świat. Szkice o kulturze i literaturze niemieckiej XX wieku” (tom w serii „Zrozumieć Niemcy”) czy „Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce”.

Uwzględniając także aspekt metodologiczny badacze oceniający niezwykle bogaty dorobek poznańskiego germanisty określają jego sylwetkę naukową mianem „kreatora i innowatora humanistycznych badań interdyscyplinarnych” czy też „kreatora praktycznej interdyscyplinarności”, który czyni centralnymi kategoriami opisu zjawisk kulturowo-społecznych takie wartości, jak stereotyp, stereo typizacja czy modernizacja. Przypominają przy tej okazji, że prof. dr hab. Hubert Orłowski w swojej bieżącej pracy badawczej odwołuje się do największych myślicieli minionego stulecia: Maxa Webera, Waltera Benjamina czy Floriana Znanieckiego.

Jest rzeczą charakterystyczną, że w miarę upływu lat i pomnażania dorobku i sławy naukowej, prof. dr hab. Hubert Orłowski coraz częściej wraca do rodzinnej Warmii, nie tylko w sensie geograficznym, ale też naukowym i popularnonaukowym.

W roku 2000 wydaje wspomnienia „Warmia z oddali. Odpominania”, w 2005 studium „Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877” (objaśnienia gietrzwałdzkie z 1877 – „warmiński Lourdes”). Korzyść z tego jest podwójna. Badacz o znanym nazwisku szerzy i popularyzuje wiedzę o regionie warmińskim na forum ogólnopolskim. Po drugie, w nowatorski sposób wzbogaca opowieści o Warmii, Warmii i Mazurach, Prusach Wschodnich. Pod względem metodologicznym jest to nowe kompleksowe „pisanie sąsiedztwa” („Borussia” jako Gesammtkunstwerk) i stosunków polsko-niemieckich w tej części byłych Prus Wschodnich. Prof. dr hab. Hubert Orłowski od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturowym „Borussia” w Olsztynie. Wiele nowatorskich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, sygnowanych przez to Stowarzyszenie, było inspirowane także przez tego badacza.

Odpominając Warmię i rodzinne Podlejki prof. dr hab. Hubert Orłowski utrwala następujący zapis: „I jeśli mam jakiś powód do dumy z racji pochodzenia, to właśnie ten: „Nigdy nie byliśmy chłopami „pod panem”, jeno zawsze „pod królem”! Bowiem „gniazdo rodowe” Orłowskich, czyli Purda Wielka, stanowiła odwołując się do opisu Samuela Gotliba Waldo – „wieś królewską”. Liczyła sobie w 1817 roku, a więc w roku właściwej rejestracji „58 dymów” i „351 dusz”.

Konkluzja

Wyczerpujące recenzje trzech badaczy i moje własne przekonanie są podstawą stwierdzenia, że prof. dr hab. Hubert Orłowski absolutnie zasługuje na to, aby otrzymać tytuł doktora honoris causa od naszej Uczelni.

 

Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
30.06.2009 06:41
Data aktualizacji:
08.09.2014 09:05
Liczba wyświetleń:
5332
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwala Nr 206nadanie tyt dr. h. c. prof. H. Orlowskiemu.pdf48.17 KB