Nr 204 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich

                                                                                                        DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 204

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu UWM, Senat zatwierdza następujące zasady i działania związane z realizacją polityki kadrowej:

 

§ 1

1.      Zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku jeśli służy:

1)     zwiększeniu liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych m.in. w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, budownictwa, nauki o zarządzaniu, medycyny, dokonując w tym celu również odpowiednich przemieszczeń kadrowych;

2)     zabezpieczeniu minimum kadrowego i zadaniowego do realizacji procesu dydaktycznego kierunku studiów.

2.      Egzekwowanie zwrotu przyznanych stypendiów od nauczycieli akademickich, którzy w ciągu dwóch lat od daty upływu okresu, na który stypendium zostało przyznane, nie przystąpili do obrony rozprawy pracy doktorskiej lub do kolokwium habilitacyjnego.

3.      Przestrzeganie zatrudniania na stanowisku adiunkta według obowiązujących terminów.

4.      Ograniczanie zatrudniania osób, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy.

5.      Ponowne nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy prawa wygasł stosunek pracy z końcem danego roku akademickiego w związku z ukończeniem 70 roku życia może nastąpić, gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub minimum dydaktycznego związanego z firmowaniem kierunku studiów.

6.      Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki zatrudnieni na podstawie mianowania wliczani są obligatoryjnie do minimum kadrowego na prowadzonym w Uczelni kierunku studiów oraz do minimum kadrowego w zakresie posiadanych i planowanych uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

7.      Kierowanie młodych pracowników w ramach programów unijnych na staże i praktyki w przedsiębiorstwach.

8.      Zatrudnienie starszego wykładowcy ponownie na stanowisko adiunkta może nastąpić po otwarciu przewodu habilitacyjnego.

9.      Racjonalizacja zatrudnienia pracowników administracyjnych i technicznych w jednostkach naukowo-dydaktycznych poprzez wprowadzenie odpowiednich wskaźników limitów zatrudnienia.

10.  Podjęcie działań dyscyplinujących pracowników do przestrzegania przepisów BHP, w tym okresowych badań lekarskich.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
29.06.2009 12:32
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:03
Liczba wyświetleń:
5106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 204 - polityka kadrowa.pdf42.38 KB